Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 106

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 106! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 106 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 106 –
HU
– 107 –
Üzemmód: Mappakezelés
Váltson át "mA p p A K e z e l é s " üzemmódba.
Itt megjelenítheti az i.Beat motion készüléken megtalálható összes fájlt. Lejátszhatja az audio-/videofájlokat,
ill. megjelenítheti a kép-/szövegfájlokat, melyeket az i.Beat motion támogat.
Üzemmód: Beállítások
Váltson a "be á l l í t á s o K " üzemmódba.
Itt a "hA n g " pontban tudja a különböző audiobeállításokat elvégezni, a "le j á t s z á s i m ó d " pontban a lejátszási
módokat kiválasztani, valamint a "Vé l e t l e n s z e r ű m ó d " pontban tudja be- és kikapcsolni a véletlen lejátszást.
Ezeken kívül a "Ki j e l z ő ", "id ő z í t é s e K ", "fm r á d i ó " és "fe l V é t e l " pontokban adhatja meg az adott funkció beállításait.
Lehetősége van továbbá a rendszerinformációkat megjeleníteni a "re n d s z e r i n f o " pontban, beállíthatja
a menü nyelvét a "ny e l V " pontban, betöltheti a gyári beállításokat a "gy á r i b e á l l í t á s o K " pontban, és
elvégezheti a firmware frissítését a "fr i s s í t é s " pontban.
A R ill. Q gombbal válassza ki a kívánt beállítást, és lépjen be oda a A gombbal. Tartsa lenyomva
a E gombot, hogy a Beállításokból kilépjen.
Hang•
Hangszín: A "hA n g s z í n " menüpontban 7 előre beállított, vagy 1 felhasználó által létrehozott hangszín
közül választhat ki egyet.
Felhasználói EQ: A "fe l h A s z n . eq b e á l l ." menüpontban a saját elképzelései szerint állíthatja be a hangszínt.
Lejátszási mód•
Normál: Válassza ki a "no r m á l " menüpontot, hogy a készülék minden számot egyszer játsszon le.
Szám ismétlése: Akkor válassza ki a "sz á m i s m é t l é s e " menüpontot, ha az aktuális számot végtelen sokszor
szeretné ismételgetni.
Minden ismétlése: A "mi n d e n i s m é t l é s e " menüpontot akkor válassza ki, ha az összes számot egymás után
ismételve szeretné lejátszani.
Mappa egyszer: Válassza ki a "mA p p A e g y s z e r " menüpontot, hogy a készülék egy kiválasztott mappában
lévő minden számot egyszer játsszon le.
Mappa ismétlése: Válassza ki a "mA p p A i s m é t l é s e " menüpontot, hogy a készülék a kiválasztott mappában
lévő minden számot egymás után ismételve játsszon le.
Rövid bemutató: Válassza ki a "rö V i d b e m u t A t ó " menüpontot, hogy minden számnak az első 10 másodpercét
játssza le.
Véletlenszerű mód•
A "Vé l e t l e n s z e r ű m ó d " menüpontban kapcsolhatja be és ki, hogy a készülék véletlenül válassza-e ki
a számok lejátszási sorrendjét.
Kijelző•
Fényerő: A "fé n y e r ő " menüpontban tudja a kijelző fényerejét beállítani.
Háttérvilágítás: A "me g V i l á g í t á s i i d ő " menüpontban állíthatja be, hogy a kijelző mennyi idő után kapcsolódjon
ki automatikusan.
Partages