Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 66

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 66! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 66 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 66 –
NL
– 67 –
Modus: Opname
Schakel eerst naar de modus "op n A m e ".
In deze modus hebt u de mogelijkheid om gesproken opnamen via de geïntegreerde microfoon te voeren.
Druk kort op de A-toets om de opname te starten. Om de huidige opname te onderbreken, drukt u kort
op de A-toets. Om de huidige opname weer op te nemen, drukt u nogmaals kort op de A-toets. Druk
gedurende ca. 1 seconde op de A-toets om de opname te beëindigen.
Opmerking: Alle gesproken opnamen ("reCx x x ") worden in de hoofddirectory van de i.Beat motion opgeslagen.
Om de gesproken opnamen af te spelen, schakelt u eerst naar de modus "mu z i e k ".
Modus: Mapnavigatie
Schakel eerst naar de modus "mA p n A V i g A t i e ".
In deze modus worden alle bestanden die zich op de i.Beat motion bevinden, weergegeven. Hier kunt
u de audio-/videobestanden resp. beeld-/tekstbestanden weergeven die door de i.Beat motion worden
ondersteund.
Modus: Instellingen
Schakel eerst naar de modus "in s t e l l i n g e n ".
Hier kunt u verschillende audio-instellingen onder "Au d i o " invoeren, weergavemodi onder "We e r g A V e m o d u s "
selecteren en de shuffle-functie onder "sh u f f l e -m o d u s " activeren resp. deactiveren. Bovendien kunt u de
weergave-instellingen onder "di s p l A y ", tijdinstellingen onder "ti m e r ", radio-instellingen onder "fm-r A d i o " en
opname-instellingen onder "op n A m e " definiëren. U hebt de mogelijkheid om de systeeminformatie onder
"sy s t e e m i n f o " weer te geven, de menutaal onder "tA A l " in te stellen, de fabrieksinstellingen onder "fA b r i e K s -
i n s t e l l i n g e n " te laden en een firmware-update onder "up d A t e " uit te voeren.
Selecteer de gewenste instelling door op de R- resp. Q-toets te drukken en bevestig dit vervolgens
door op de A-toets te drukken. Druk op de E-toets en houd deze ingedrukt om de instellingen te
verlaten.
Audio•
Equalizer: Onder de menuoptie "eq u A l i z e r " kunt u uit 7 vooraf ingestelde of 1 gebruikersgedefinieerde
equalizers selecteren.
Gebruikers-EQ: Onder de menuoptie "ge b r u i K e r s -eq A A n p ." hebt u de mogelijkheid om een equalizer
naar wens te configureren.
Weergavemodi•
Normaal: Selecteer het menupunt "no r m A A l ", om alle titels één keer af te spelen.
Titel herhalen: Selecteer de menuoptie "ti t e l h e r h A l e n ", om de huidige titel onbeperkt te herhalen.
Alles herhalen: Selecteer het menupunt "Al l e s h e r h A l e n ", om alle titels na afspelen te herhalen.
Map: Selecteer de menuoptie "mA p ", om alle titels van de geselecteerde map één keer af te spelen.
Map herhalen: Selecteer de menuoptie "mA p h e r h A l e n ", om alle titels van de geselecteerde map te
herhalen na het afspelen.
Preview: Selecteer de menuoptie "in t r o -s c A n ", om de eerste 10 seconden van alle titels af te spelen.
Partages