Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 77

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 77! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 77 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 76 –
– 77 –
SE
Timer•
Avstängning: Under menypunkten "st ä n g A V " kan du bestämma efter vilken tid som i.Beat motion ska
stängas av automatiskt ifall den inte används.
Sleep timer: Under menypunkten "sl e e p t i m e r " kan du bestämma efter vilken tid som i.Beat motion ska
stängas av automatiskt.
FM-radio•
Mod: Under menypunkten "mo d " kan du välja om den mottagna radiosändaren ska spelas upp i stereo
eller mono.
FM-region: Markera "fm-r e g i o n " på FM-radiomenyn om du vill göra regionspecifika radioinställningar.
Inspelning•
Inspelningskvalitet: Under menypunkten "in s p e l n i n g s K V A l i t e t " kan du ställa in den inbyggda mikrofonens
inspelningskvalitet.
Anmärkning: Den inbyggda FM-radions inspelningskvalitet är fixerad mot 32 kHz.
Förstärkning: Under menypunkten "fö r s t ä r K n i n g " kan du ställa in inspelningsförstärkningen.
Systeminfo•
Under menypunkten "sy s t e m i n f o " kan du få upplysning om firmwareversionen och om det totala och det
lediga minnesutrymmet i i.Beat motion.
Uppdatera•
Välj menypunkten "up p d A t e r A " om du vill göra en firmware-uppdatering av i.Beat motion.
Språk•
Under menypunkten "sp r å K " kan du välja menyspråk för i.Beat motion.
Fabriksinställningar•
Under menypunkten "fA b r i K s i n s t ä l l n i n g A r " har du möjlighet att återställa fabriksinställningarna
(leveranstillståndet) för i.Beat motion.
9) Konvertering av videofiler
Med i.Beat motion kan du spela upp videofiler i AVI-format efter att du har konverterat dem med
programmet "AVico n V e r t e r ".
a) Lägg in den medföljande CD:n i CD / DVD-enheten. Om systemets autostart-funktion är aktiv öppnas en
meny med allt innehåll på CD:n.
Anmärkning: Om systemets autostart-funktion inte är aktiv kan du manövrera CD / DVD-enheten via "ut F o r s k A r e n "
och starta programmet "m e n u .e x e " från CD-skivans rotkatalog.
b) Markera sedan punkten "AVico n V e r t e r ".
c) "AVico n V e r t e r " installeras på din dator.
d) Starta "AVico n V e r t e r " under "st A r t " + "Al l A p r o g r A m " + "AVico n V e r t e r " + "AVico n V e r t e r ".
e) Klicka på skärmknappen "Ad d ", välj den fil som du vill konvertera (t.ex. MPG, AVI) och ange den mapp där
den konverterade filen ska sparas.
Partages