Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 93

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 93! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 93 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 92 –
– 93 –
PL
7) Formatowanie odtwarzacza TrekStor i.Beat motion
a) Podłączyć odtwarzacz i.Beat motion do portu USB komputera.
b) Zapisać wszystkie ważne dane z odtwarzacza i.Beat motion na komputerze.
c) W oknie mó j K o m p u t e r kliknąć prawym przyciskiem myszy dy s K W y m i e n n y ”.
d) W menu kontekstowym wybrać punkt fo r m A t u j ...”.
e) W wyświetlonym oknie dialogowym w punkcie sy s t e m p l i K ó W wybrać opcję fAt32”.
f) Kliknąć ro z p o c z n i j , aby rozpocząć formatowanie.
8) Obsługa odtwarzacza TrekStor i.Beat motion
Włączanie i wyłączanie
Przed włączeniem odtwarzacza i.Beat motion należy przesunąć suwak x do pozycji on. Aby
następnie włączyć odtwarzacz i.Beat motion, należy nacisnąć na ok. 2 sekundy przycisk A. Aby przełącz
odtwarzacz i.Beat motion na tryb oczekiwania (/), należy nacisnąć jednocześnie na ok. 3 sekundy przyciski
F i A. Aby wyłączyć odtwarzacz i.Beat motion, należy przesunąć suwak x do pozycji off”.
Wskazówka: Przed wyłączeniem odtwarzacza i.Beat motion należy go przełączyć na tryb oczekiwania, aby
wszystkie ustawienia zostały zapisane.
Blokada przycisków
Aby włączyć blokadę przycisków (:), należy nacisnąć jednocześnie na ok. 2 sekundy przyciski R i A.
Na wyświetlaczu odtwarzacza i.Beat motion pojawia się wtedy symbol blokady przycisków. Aby wyłączyć
blokadę przycisków (:), należy ponownie nacisnąć jednocześnie na ok. 2 sekundy przyciski R i A.
Tryby pracy odtwarzacza
Odtwarzacz i.Beat motion ma różne tryby pracy wybierane w menu głównym. Jeżeli żądany tryb pracy
jest już włączony, należy nacisnąć przycisk A na ok. 1 sekundę, aby przejść do nawigacji folderów.
Nacisnąć ponownie przycisk A na ok. 1 sekundę, aby wyświetlić menu główne.
Wskazówka: W trybach „rA d i o Fm” i „nA g r y w A n i e ” wyświetlane jest od razu menu główne.
Przyciskiem Q lub R wybrać żądany tryb pracy i potwierdzić wybór, naciskając krótko przycisk A.
Nawigacja folderów
Aby przejść do nawigacji folderów w trybie mu z y K A ”, Wi d e o ”, zd j ę c i A lub te K s t , należy nacisnąć przycisk A
na ok. 1 sekundę.
Wskazówka: W nawigacji folderów wyświetlane są tylko pliki należące do wybranego aktualnie trybu pracy
(np. w trybie pracy „mu z y k A ” wyświetlane są tylko pliki muzyczne).
Aby zaznaczyć następny lub poprzedni plik, nacisnąć przycisk R lub Q. Aby odtworzyć lub wyświetlić
wybrany plik, nacisnąć przycisk A. Aby przejść do podkatalogu, nacisnąć również przycisk A, gdy
żądany podkatalog jest zaznaczony. Aby powrócić do katalogu głównego, nacisnąć przycisk E. Aby wyjść
z nawigacji folderów, należy nacisnąć przycisk E na ok. 1 sekundę.
Partages