Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 96

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 96! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 96 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 96 –
PL
– 97 –
Tryb: Nawigacja folderów
Przełączyć się na tryb fo l d e r y ”.
W tym trybie wyświetlane są wszystkie pliki zapisane w odtwarzaczu i.Beat motion. Można tu odtwarzać
pliki audio/wideo oraz wyświetlać zdjęcia i pliki tekstowe obsługiwane przez odtwarzacz i.Beat motion.
Tryb: Ustawienia
Przełączyć się na tryb us t A W i e n i A ”.
Można tu zmieniać ustawienia audio w punkcie Au d i o , wybierać tryby odtwarzania w punkcie tr y b o d t W A r z A n i A
oraz włączać lub wyłączać odtwarzanie w kolejności losowej w punkcie Ko l e j n o ś ć l o s o W A . Ponadto można
zmieniać ustawienia wyświetlania w punkcie Wy ś W i e t l A c z , ustawienia czasu w punkcie ti m e r , ustawienia
radia w punkcie rA d i o fm i ustawienia nagrywania w punkcie nA g r y W A n i e . Można także wyświetlić informacje
o systemie w punkcie in f o r m A c j e s y s t e m o W e , zmienić język menu w punkcie ję z y K , przywrócić ustawienia
fabryczne w punkcie us t A W i e n i A f A b r y c z n e i zaktualizować oprogramowanie w punkcie AK t u A l i z A c j A ”.
Przyciskiem R lub Q wybrać żądane ustawienie i potwierdzić wybór, naciskając przycisk A. Aby wyjść
z menu ustawień, nacisnąć i przytrzymać przycisk E.
Audio•
Korekcja: W punkcie menu Ko r e K c j A można wybrać jedną z 7 zaprogramowanych fabrycznie korekcji
dźwięku oraz 1 korekcję dźwięku użytkownika.
Korekcja użytkownika: W punkcie menu do s t o s u j K o r . u ż y t K . można samodzielnie skonfigurować
korektor dźwięku.
Tryby odtwarzania•
Normalny: Wybrać punkt menu no r m A l n y , aby odtworzyć kolejno wszystkie utwory.
Powtarzanie utworu: Wybrać punkt po W t A r z A j u t W ó r , aby bez końca powtarzać bieżący utwór.
Powtarzanie wszystkich: Wybrać punkt menu po W t A r z A j W s z y s t K o , aby powtarzać kolejno wszystkie utwory.
Folder: Wybrać punkt menu fo l d e r , aby odtworzyć kolejno wszystkie utwory w wybranym folderze.
Powtarzanie folderu: Wybrać punkt menu po W t A r z A j f o l d e r , aby powtarzać kolejno wszystkie utwory
w wybranym folderze.
Podgląd utworów: Wybrać punkt menu po d g l ą d u t W o r ó W , aby odtworzyć pierwszych 10 sekund
z każdego utworu.
Kolejność losowa•
W punkcie menu Ko l e j n o ś ć l o s o W A można włączać i wyłączać losowe odtwarzanie utworów. W trybie
odtwarzania losowego kolejność odtwarzanych utworów jest przypadkowa.
Wyświetlacz•
Jasność: W punkcie menu jA s n o ś ć można ustawić jasność wyświetlacza.
Podświetlenie: W punkcie menu cz A s p o d ś W i e t l A n i A można ustawić czas, po jakim wyświetlacz wyłącza
się automatycznie.
Prędkość pokazu slajdów: W punkcie menu zm i A n A o b r A z ó W można ustawić czas wyświetlania zdjęć
podczas pokazu slajdów.
Prędkość tekstu: W punkcie menu pr ę d K o ś ć t e K s t u można ustawić czas wyświetlania strony podczas
automatycznego przewijania tekstu.
Partages