Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 97

Téléchargez votre notice Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 97! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi TrekStor i beat motion v2 20 all - Notice page 97 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
– 96 –
– 97 –
PL
Timer •
Wyłączanie automatyczne: W punkcie menu Wy ł ą c z A u t o m A t y c z n i e można ustawić, po jakim czasie
nieużywania odtwarzacz i.Beat motion ma się automatycznie wyłączyć.
Sleep Timer: W punkcie menu sl e e p ti m e r można ustawić, po jakim czasie nieużywania odtwarzacz
i.Beat motion ma się automatycznie wyłącz.
Radio FM•
Tryb: W punkcie menu tr y b można wybrać, czy odbierana stacja radiowa ma być odtwarzana w trybie
stereo, czy mono.
Region FM: W menu radia wybrać punkt re g i o n fm, aby dokonać ustawień regionalnych radia.
Nagrywanie•
Jakość nagrania: W punkcie menu jA K o ś ć n A g r A n i A można ustawić jakość nagrywania przez wbudowany
mikrofon.
Wskazówka: Jakość nagrywania z wbudowanego radia FM ustawiona jest na 32 kHz i nie można jej zmienić.
Wzmocnienie: W punkcie menu Wz m o c n i e n i e można ustawić wzmocnienie nagrania.
Informacje systemowe•
W punkcie menu in f o r m A c j e s y s t e m o W e można uzyskać informacje o wersji oprogramowania
sprzętowego oraz o całkowitej i wolnej pamięci odtwarzacza i.Beat motion.
Aktualizacja•
Aby zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza i.Beat motion, wybrać punkt menu AK t u A l i z A c j A ”.
Język•
W punkcie menu ję z y K można wybrać język menu odtwarzacza i.Beat motion.
Ustawienia fabryczne•
W punkcie menu us t A W i e n i A f A b r y c z n e można przywrócić ustawienia fabryczne odtwarzacza i.Beat motion.
9) Konwersja plików wideo
i.Beat motion odtwarza pliki wideo w formacie AVI, które zostały uprzednio skonwertowane za pomocą
programu AVico n V e r t e r ”.
a) Włożyć załączoną płytę CD do stacji CD/DVD komputera. Jeżeli w systemie aktywna jest funkcja auto-
startu, to otworzy się menu zawierające treść płyty CD.
Wskazówka: Jeżeli funkcja autostartu jest nie jest aktywna, to można uzyskać dostęp do stacji CD/DVD
poprzez „mó j k o m p u t e r , a następnie w katalogu głównym płyty CD uruchomić program „m e n u .e x e ”.
b) Następnie wybrać punkt AVico n V e r t e r ”.
c) Program AVico n V e r t e r zostanie zainstalowany w komputerze.
d) Uruchomprogram AVico n V e r t e r , klikając kolejno st A r t +Ws z y s t K i e p r o g r A m y + AVico n V e r t e r +AVico n V e r t e r ”.
e) Kliknąć przycisk Ad d (Dodaj), wybrać plik, który ma być skonwertowany (np. MPG, AVI), i podać folder docelowy.
f) W punkcie re s o l u t i o n (Rozdzielczość) wybrać rozmiar obrazu 220 x 176”.
g) W punkcie se t t i n g (Ustawienia) wybrać jakość i format obrazu pliku docelowego.
Partages