Mode d'emploi Philips AS860 Station-daccueil

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Philips AS860 Station-daccueil! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Philips AS860 Station-daccueil : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
AUDIO IN
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.
AS860_UM_10.1_V1.1_WK1345.2
AS860
User manual
Příručka pro uživatele
Brugervejledning
Benutzerhandbuch
Εγχειρίδιο χρήσης
Manual del usuario
Käyttöopas
Mode d’emploi
Felhasználói kézikönyv
www.philips.com/welcome
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
Always there to help you
Prepare
Příprava Vorbereiten Preparación Préparation
Klargøring Προετοιμασία Valmistelut Előkészítés
EN 1. DockyourAndroiddeviceontoAS860by
aligningtheUSBconnectors.Ifnecessary,rotate
theUSBconnectoronAS860.
2. Rotatethewheeltoadjusttheheight.
3. SlidethedocktopositionyourAndroiddevice
asneeded.
CS 1. DokujtezařízeníAndroiddopřístrojeAS860
tak,žesrovnátekonektoryUSB.Pokudbude
potřeba,otočtekonektoremUSBnapřístroji
AS860.
2.Otočenímkolečkaupravtevýšku.
3. Posuňtedoktak,abyjsteumístilizařízení
Androidpodlepotřeby.
DA 1. DockdinAndroid-enhedtilAS860vedat
justereUSB-stikkene.RoteromnødvendigtUSB-
stikketpåAS860.
2.Roterhjuletforatjusterehøjden.
3. SkubdockenforatplaceredinAndroid-enhed
efterbehov.
DE 1. SchließenSieIhrAndroid-GerätandenAS860
an,indemSiedieUSB-Anschlüsseverbinden.
DrehenSieggf.denUSB-AnschlussdesAS860.
2. DrehenSiedasRad,umdieHöheanzupassen.
3. VerschiebenSiedenAnschluss,umIhr
Android-Gerätwiegewünschtzupositionieren.
EL 1. ΣυνδέστετησυσκευήAndroidστοAS860
ευθυγραμμίζονταςτιςυποδοχέςUSB.Ανείναι
απαραίτητο,περιστρέψτετηνυποδοχήUSB
στοAS860.
2. Περιστρέψτετοντροχόγιαναρυθμίσετε
τούψος.
3. Σύρετετηβάσηγιανατοποθετήσετετη
συσκευήAndroidόπωςπρέπει.
ES 1. ConecteeldispositivoAndroidalAS860
alineandolosconectoresUSB.Siesnecesario,
gireelconectorUSBdelAS860.
2. Girelaruedaparaajustarlaaltura.
3. Deslicelabaseparacolocareldispositivo
Androidsegúnseanecesario.
FI 1. AsetaAndroid-laiteAS860-telakkakaiuttimeen
niin,ettälaitteenUSB-liitäntäsopiikaiuttimen
liittimeen.KäännätarvittaessaAS860-
telakkakaiuttimenUSB-liitäntää.
2. Säädäkorkeuttasäätöpyörällä.
3. SäädäAndroid-laitteensijaintiasiirtämällä
telakkaa.
FR 1. PlacezvotreappareilAndroidsurl’AS860en
alignantlesconnecteursUSB.Sinécessaire,faites
pivoterleconnecteurUSBsurl’AS860.
2.Faitestournerlamolettepourréglerla
hauteur.
3. Faitesglisserl’emplacementd’accueilpour
positionnervotreappareilAndroidcommevous
lesouhaitez.
HU 1. DokkoljaAndroidoskészülékétazAS860
eszközhözUSB-csatlakozókbeállításával.Ha
szükséges,forgassaelazUSB-csatlakozótaz
AS860készüléken.
2. Forgassaelatárcsátamagasságbeállításához.
3. CsúsztassaeladokkolótazAndroidoskészülék
szükségszerintibeállításához.
USBdock
DokUSB
USB-dock
USB-Dockingstation
ΒάσηUSB
BaseUSB
USB-telakka
Stationd’accueilUSB
USB-dokkoló
RearUSBconnector
ZadníkonektorUSB
USB-stikpåbagsiden
HintererUSB-
Anschluss
ΠίσωυποδοχήUSB
ConectorUSB
posterior
USB-takaliitäntä
ConnecteurUSB
arrière
HátsóUSB-csatlakozó
PowerLED
KontrolkanapájeníLED
LED-strømindikator
Stromversorgungs-LED
LEDτροφοδοσίας
LEDdeencendido
Virranmerkkivalo
Voyantd’alimentation
ÁramellátásLED
ConnectionstatusLED
LEDkontrolka
připojení
LED-indikatorfor
tilslutningsstatus
Verbindungsstatus-
Anzeige
LEDκατάστασης
σύνδεσης
LEDdeestadodela
conexión
Yhteystilanmerkkivalo
Voyantd’étatdela
connexion
Csatlakozásiállapot
LED
Whenyoureachthe
maximum/minimum
volumelevel,the
PowerLEDashes.
Kdyždosáhnete
maximální/minimální
úrovněhlasitosti,
kontrolkaLEDbliká.
Nårduharnået
dethøjeste/laveste
lydstyrkeniveau,blinker
LED-strømindikatoren.
WennSiedie
maximaleoder
minimaleLautstärke
erreichen,blinktdie
Stromversorgungs-
LED.
Μόλιςφτάσετεστο
ελάχιστο/μέγιστο
επίπεδοέντασης
ήχου,ηλυχνίαLED
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
αρχίζεινα
αναβοσβήνει.
Cuandollegueal
nivelmáximo/mínimo
devolumen,elLED
dealimentación
parpadeará.
Kunäänenvoimakkuuden
suurintaipienintaso
saavutetaan,virran
merkkivalovilkkuu.
Lorsquevousatteignez
levolumemaximal/
minimal,levoyant
clignote.
Amaximális/minimális
hangerőszintelérésekor
atápellátásLEDvillog.
NFCtag
ZnačkaNFC
NFC-mærke
NFC-Tag
ΕτικέταNFC
EtiquetaNFC
NFC-tunniste
MarquageNFC
NFC-címke
Charge
Nabíjení Laden Carga Charge
Opladning Φόρτιση Lataaminen Töltés
Philips AS860
Philips AS860
3 sec
Switch on & Connect
Zapnutíapřipojení Einschaltenundverbinden Encendidoyconexión Misesoustensionetconnexion
Aktiverogtilslut Ενεργοποίησηκαισύνδεση Kytkejayhdistä Bekapcsoláséscsatlakoztatás
EN Charge through the dock
CS Nabíjení přes dok
DA Oplad via docken
DE Laden über den Dockinganschluss
EL Φόρτιση μέσω της βάσης
ES Carga a través de la base
FI Lataaminen telakassa
FR Charge via la station d’accueil
HU Töltés a dokkolóegységen keresztül
Charge through a USB cable
Nabíjení přes kabel USB
Oplad via et USB-kabel
Laden über ein USB-Kabel
Φόρτιση μέσω καλωδίου USB
carga a través de un cable USB
Lataaminen USB-kaapelin avulla
Charge via un câble USB
Töltés USB-kábelen keresztül
Charge AS860
Battery low:Flashingredlight
Charging ongoing:Redlightalwayson(AS860inthe
Standbymode);Flashinggreenlight(AS860intheOn
mode)
Charging complete:lightoff(AS860intheStandby
mode);Greenlightalwayson(AS860intheOnmode)
Nabíjení zařízení AS860
Lavt batteriniveau:Blinkenderødtlys
Opladning i gang:Rødtlyskonstanttændt(AS860i
standbytilstand);blinkendegrøntlys(AS860itændt
tilstand)
Opladning fuldført:lysslukket(AS860istandbytilstand);
grøntlyskonstanttændt(AS860itændttilstand)
Charging time:Upto5hoursforfullbattery
Play time:Upto8hoursofmusicplaythrough
Bluetooth
Note:Batterylifevariesbyuseandsettings.
Doba nabíjení:Až5hodinyproplnoubaterii
Doba přehrávání:Až8hodinpřehráváníhudbypřes
rozhraníBluetooth
Poznámka:Výdržbateriejedánapoužíváníma
nastavením.
Opladningstid:Optil5timerforfuldtbatteri
Afspilningstid:Optil8timersmusikafspilningvia
Bluetooth
Bemærk:Batterietslevetidvariererafhængigtafbrug
ogindstillinger.
Ladezeit:Biszu5Stundenfüreinenvollständig
geladenenAkku
Wiedergabezeit:Biszu8StundenMusikwiedergabe
überBluetooth
Hinweis:DieBatterielebensdauervariiertjenach
VerwendungundEinstellungen.
Χρόνος φόρτισης:Έωςκαι5ώρεςγιαπλήρη
μπαταρία
Χρόνος αναπαραγωγής:Έωςκαι8ώρες
αναπαραγωγήμουσικήςμέσωBluetooth
Σημείωση:Ηδιάρκειαζωήςτηςμπαταρίας
διαφέρειανάλογαμετηχρήσηκαιτιςρυθμίσεις
Tiempo de carga:hasta5horasparaunabatería
completa
Tiempo de reproducción:hasta8horasde
reproduccióndemúsicaatravésdeBluetooth
Nota:Laduracióndelabateríavaríasegúnelusoy
losajustes.
Latausaika:täyteenlataus5tunnissa
Käyttöaika:jopa8tuntiamusiikintoistoaBluetoothin
välityksellä
Huomaa:akunkäyttöikävaihteleekäytönjaasetusten
mukaan.
Durée de charge:jusqu’à5heurespourunecharge
complète
Autonomie:jusqu’à8heuresdelecturedemusique
viaBluetooth
Remarque:l’autonomiedelabatterievarieselon
l’utilisationetlesparamètres.
Töltési idő:Maximum5óraateljesfeltöltéshez
Lejátszási idő:Akár8órazenelejátszásBluetooth
kapcsolatonkeresztül
Megjegyzés:Azakkumulátorélettartamaa
használattólésabeállításoktólfügg.
Press
toswitchonBluetooth.Ready for pairing:Bluelight
ashes.
Stisknutímtlačítka
přepnetenafunkciBluetooth.Připraveno
k párování:Modrákontrolkabliká.
Trykpå
forataktivereBluetooth.Klar til parring:Blåtlys
blinker.
DrückenSie ,umBluetootheinzuschalten.Bereit zur
Kopplung:DieblaueAnzeigeblinkt.
Πατήστε
γιαναενεργοποιήσετετοBluetooth.Έτοιμη για
σύζευξη:Αναβοσβήνειημπλελυχνία.
Pulse
paraactivarlafunciónBluetooth.Preparado para el
emparejamiento:elpilotoazulparpadea.
OtaBluetoothkäyttöönvalitsemalla .Valmis pariliitokseen:
sininenmerkkivalovilkkuu.
Appuyezsur
pouractiverBluetooth.Prêt pour le couplage :
levoyantclignoteenbleu.
Nyomjalea
gombotaBluetoothfunkcióbekapcsolásához.A
készülék készen áll a párosításra:Villogókékfény.
OnyourBluetoothdevice,activateBluetoothandsearchfor
Philips AS860.
AktivujtefunkciBluetoothnazařízeníBluetoothavyhledejte
položkuPhilips AS860.
PådinBluetooth-enhedskalduaktivereBluetoothogsøgeefter
Philips AS860.
AktivierenSieaufIhremBluetooth-GerätdieBluetooth-Funktion,
undsuchenSienachPhilips AS860.
ΣτησυσκευήBluetooth,ενεργοποιήστετηλειτουργίαBluetooth
καιαναζητήστετοPhilips AS860.
EneldispositivoBluetooth,activelafunciónBluetoothybusque
Philips AS860.
OtaBluetoothkäyttöönBluetooth-yhteensopivassalaitteessaja
etsiPhilips AS860.
SurvotreappareilBluetooth,activezleBluetoothetrecherchez
Philips AS860.
AktiváljaaBluetoothkapcsolatotBluetootheszközén,éskeresse
megaPhilips AS860elemet.
ToconnectAS860toanotherBluetoothdevice,switchoff
BluetoothoncurrentBluetoothdevice.
Chcete-lipřipojitzařízeníAS860kdalšímuzařízeníBluetooth,
vypnětefunkciBluetoothnaaktuálnímzařízeníBluetooth.
HvisduviltilslutteAS860tilenandenBluetooth-enhed,skaldu
deaktivereBluetoothpådenaktuelleBluetooth-enhed.
UmdenAS860miteinemanderenBluetooth-Gerätzuverbinden,
schaltenSieBluetoothaufdemaktuellenBluetooth-Gerätaus.
ΓιανασυνδέσετετοAS860σεμιαάλλησυσκευήBluetooth,
απενεργοποιήστετοBluetoothστηντρέχουσασυσκευή
Bluetooth.
ParaconectarelAS860aotrodispositivoBluetooth,desconecte
lafunciónBluetootheneldispositivoBluetoothactual.
JoshaluatmuodostaaBluetooth-yhteydenAS860-kaiuttimesta
toiseenBluetooth-laitteeseen,katkaiseensinnykyisenBluetooth-
laitteenyhteys.
Pourconnecterl’AS860àunautrepériphériqueBluetooth,
désactivezBluetoothsurlepériphériqueBluetoothencours
d’utilisation.
AzAS860készülékmásikBluetootheszközhözvaló
csatlakoztatásáhozkapcsoljakiaBluetoothopciótazaktuális
Bluetootheszközön.
OnyourBluetoothdevice,activateBluetoothandsearchfor
Philips AS860.
AktivujtefunkciBluetoothnazařízeníBluetoothavyhledejte
položkuPhilips AS860.
PådinBluetooth-enhedskalduaktivereBluetoothogsøge
efterPhilips AS860.
AktivierenSieaufIhremBluetooth-GerätdieBluetooth-
Funktion,undsuchenSienachPhilips AS860.
ΣτησυσκευήBluetooth,ενεργοποιήστετηλειτουργία
BluetoothκαιαναζητήστετοPhilips AS860.
EneldispositivoBluetooth,activelafunciónBluetoothybusque
Philips AS860.
OtaBluetoothkäyttöönBluetooth-yhteensopivassalaitteessaja
etsiPhilips AS860.
SurvotreappareilBluetooth,activezleBluetoothetrecherchez
Philips AS860.
AktiváljaaBluetoothkapcsolatotBluetootheszközén,és
keressemegaPhilips AS860elemet.
Connected:Bluelightisalwayson.
NexttimeyouswitchonBluetoothonAS860,thespeaker
connectstothelastpaireddeviceautomatically..
Připojeno:Modrákontrolkajevždyrozsvícená
JakmilepříštězapnetefunkciBluetoothvzařízeníAS860,
automatickysepřipojíkposlednímupárovanémuzařízení.
Tilsluttet:Blålyskonstanttændt.
NæstegangdutænderBluetoothpåAS860,opretterhøjttaleren
automatiskforbindelsetildensenestparredeenhed.
Verbindung hergestellt:DieblaueAnzeigeleuchtetdauerhaft.
WennSiedasnächsteMalBluetoothaufdemAS860aktivieren,
stelltdieserautomatischdieVerbindungmitdemzuletzt
gekoppeltenGeräther.
Σε σύνδεση:Ημπλελυχνίαπαραμένεισταθεράαναμμένη.
ΤηνεπόμενηφοράπουθαενεργοποιήσετετοBluetoothστο
AS860,τοηχείοθασυνδεθείαυτόματαστησυσκευήπου
συζεύχθηκετελευταίαφορά.
Conectado:elpilotoazulpermaneceencendido.
LapróximavezqueactivelafunciónBluetoothenelAS860,
elaltavozseconectaráconelúltimodispositivoemparejado
automáticamente.
Yhdistetty:sininenmerkkivalopalaa.
Seuraavankerran,kunkytketAS860-kaiuttimenpäälle,se
muodostaaautomaattisestiyhteydensiihenlaitteeseen,jonka
kanssasiitäonviimeksimuodostettulaitepari.
Connecté:levoyantrestealluméenbleu.
Àl’activationsuivantedeBluetoothsurl’enceinteAS860,celle-ci
seconnecteautomatiquementaudernierpériphériquecouplé.
Csatlakoztatás:Folyamatoskékfény.
Akövetkezőalkalommal,amikorbekapcsoljaaBluetoothfunkciót
azAS860készüléken,ahangszóróautomatikusancsatlakozika
legutoljárapárosítotteszközhöz.
Todisconnectcurrentdevice,pressandhold fortoenterthe
pairingmode.
Chcete-liodpojitaktuálnízařízení,stisknutímapodrženímtlačítka
přejdetedorežimupárování.
Hold nedeforatåbneparringstilstandenogafbrydedenaktuelle
enhed.
UmdieVerbindungfürIhraktuellesGerätzutrennen,haltenSie
gedrückt,umindenKopplungsmoduszugelangen.
Γιανααπενεργοποιήσετετηντρέχουσασυσκευή,πατήστε
παρατεταμένα γιαείσοδοστηλειτουργίασύζευξης.
Paradesconectareldispositivoactual,mantengapulsado para
accederalmododeemparejamiento.
Katkaiseyhteysnykyiseenlaitteeseenpainamalla -painiketta,jolloin
laitesiirtyypariliitostilaan.
Pourdéconnecterlepériphériqueencoursd’utilisation,maintenez
enfoncépouraccéderaumodedecouplage.
Ajelenlegieszközlecsatlakoztatásáhoztartsanyomvaa gombota
párosításiüzemmódbalépéshez.
Connected:Bluelightisalwayson.
NexttimeyouswitchonBluetoothonAS860,thespeakerconnectstothelastpaired
deviceautomatically..
Připojeno:Modrákontrolkajevždyrozsvícená
JakmilepříštězapnetefunkciBluetoothvzařízeníAS860,automatickysepřipojí
kposlednímupárovanémuzařízení.
Tilsluttet:Blålyskonstanttændt.
NæstegangdutænderBluetoothpåAS860,opretterhøjttalerenautomatiskforbindelse
tildensenestparredeenhed.
Verbindung hergestellt:DieblaueAnzeigeleuchtetdauerhaft.
WennSiedasnächsteMalBluetoothaufdemAS860aktivieren,stelltdieser
automatischdieVerbindungmitdemzuletztgekoppeltenGeräther.
Σε σύνδεση:Ημπλελυχνίαπαραμένεισταθεράαναμμένη.
ΤηνεπόμενηφοράπουθαενεργοποιήσετετοBluetoothστοAS860,τοηχείοθα
συνδεθείαυτόματαστησυσκευήπουσυζεύχθηκετελευταίαφορά.
Conectado:elpilotoazulpermaneceencendido.
LapróximavezqueactivelafunciónBluetoothenelAS860,elaltavozseconectarácon
elúltimodispositivoemparejadoautomáticamente.
Yhdistetty:sininenmerkkivalopalaa.
Seuraavankerran,kunkytketAS860-kaiuttimenpäälle,semuodostaaautomaattisesti
yhteydensiihenlaitteeseen,jonkakanssasiitäonviimeksimuodostettulaitepari.
Connecté:levoyantrestealluméenbleu.
Àl’activationsuivantedeBluetoothsurl’enceinteAS860,celle-ciseconnecte
automatiquementaudernierpériphériquecouplé.
Csatlakoztatás:Folyamatoskékfény.
Akövetkezőalkalommal,amikorbekapcsoljaaBluetoothfunkciótazAS860készüléken,
ahangszóróautomatikusancsatlakozikalegutoljárapárosítotteszközhöz.
Charge through the dock and USB cable at the same time
Současné nabíjení přes dok a kabel USB
Oplad via docken og USB-kablet på samme tid
Laden über Dockinganschluss und USB-Kabel gleichzeitig
Φόρτιση μέσω βάσης και καλωδίου USB ταυτόχρονα
carga a través de la base y el cable USB al mismo tiempo
Lataaminen telakan ja USB-kaapelin kautta samanaikaisesti
Charge via la station d’accueil et un câble USB
simultanément
Töltés a dokkolón és az USB-kábelen egyidejűleg
Currentoutput:1.5A(USBdock
notatwork)
Výstupníproud:1.5A(dokUSB
mimoprovoz)
Strømudgang:1.5A(USB-dock
ikkepåarbejdet)
Stromausgang:1.5A(USB-
DockingstationnichtinBetrieb)
Έξοδοςρεύματος:1.5A(βάση
USBεκτόςλειτουργίας)
Salidadecorriente1.5A((base
USBnoenfuncionamiento)
Ulostuloteho:1.5A(USB-telakka
eitoiminnassa)
Sortiecourant:1.5A(station
d’accueilUSBpasen
fonctionnement)
Jelenlegikimenet:1.5A((amikor
azUSB-dokkolónemüzemel)
Currentoutput:1A
Výstupníproud:1A
Strømudgang:1A
Stromausgang:1A
Έξοδοςρεύματος:1A
Salidadecorriente1A
Ulostuloteho:1A
Sortiecourant:1A
Jelenlegikimenet:1A
Currentoutput:2A
Výstupníproud:2A
Strømudgang:2A
Stromausgang:2A
Έξοδοςρεύματος:2A
Salidadecorriente2A
Ulostuloteho:2A
Sortiecourant:2A
Jelenlegikimenet:2A
EN Press toswitchonortoStandbymode.
On: ThepowerLEDlightsupgreen.Ifthere
isnoactiononAS860for15minutes,AS860
switchestoStandbymodeautomatically.
CS Trykpå forattændeellerellergåi
standbytilstand.
Tændt:LED-strømindikatorenlysergrønt
HvisderikkeudføresenhandlingpåAS860
i15minutter,skifterAS860automatisktil
standbytilstand.
DA Trykpå forattændeellerellergåi
standbytilstand.
Tændt:LED-strømindikatorenlysergrønt.
HvisderikkeudføresenhandlingpåAS860
i15minutter,skifterAS860automatisktil
standbytilstand.
DE DrückenSie zumEinschaltenoderzum
WechselnindenStandby-Modus.
Ein:DieLeistungs-LEDleuchtetgrünauf.
Erfolgt15MinutenlangkeineAktionaufdem
AS860,schaltetsichdasGerätautomatischin
denStandby-Modus.
EL Πατήστε γιαενεργοποίησηήγιαμετάβαση
σελειτουργίααναμονής.
Ενεργοποίηση:ΗλυχνίαLEDλειτουργίας
ανάβειμεπράσινοχρώμα.
ΑνδενσημειωθείκαμίαενέργειαστοAS860
για15λεπτά,τοAS860μεταβαίνειαυτόματα
σελειτουργίααναμονής.
ES Pulse paraencenderoactivarelmodode
espera.
Encendido:elLEDdealimentaciónseilumina
enverde.
SinoserealizaningunaacciónenelAS860
durante15minutos,seactivaelmodode
esperaautomáticamente.
FI Käynnistälaitetaiasetasevalmiustilaan
painamalla -painiketta.
Päällä:Virranmerkkivalopalaavihreänä.
JosAS860-telakkaaeikäytetä15minuuttiin,se
siirtyyautomaattisestivalmiustilaan.
FR Appuyezsur pourallumeroupourpasseren
modeveille.
Marche :levoyants’allumeenvert.Aubout
de15minutesd’inactivité,l’AS860passe
automatiquementenmodeveille.
HU Nyomjalea gombotabekapcsoláshozvagya
készenlétimódbaváltáshoz.
Be:AzáramellátásLEDzöldenvilágítanikezd.
HaazAS860eszköz15percenkeresztül
nemérzékelfelhasználóiaktivitást,akészülék
automatikusankészenlétimódbavált.
Opladning AS860
Lavt batteriniveau:Blinkenderødtlys
Opladning i gang:Rødtlyskonstanttændt(AS860i
standbytilstand);blinkendegrøntlys(AS860itændt
tilstand)
Opladning fuldført:lysslukket(AS860i
standbytilstand);grøntlyskonstanttændt(AS860i
tændttilstand)
Laden des AS860
Akku fast leer:Anzeigeblinktrot
Ladevorgang läuft:Anzeigeleuchtetdauerhaftrot
(AS860imStandby-Modus);Anzeigeblinktgrün
(AS860eingeschaltet)
Ladevorgang abgeschlossen:Anzeigeleuchtetnicht
mehr(AS860imStandby-Modus);Anzeigeleuchtet
dauerhaftgrün(AS860ausgeschaltet)
Φόρτιση του AS860
Χαμηλή μπαταρία:Αναβοσβήνειηκόκκινηλυχνία
Φόρτιση σε εξέλιξη:Ηκόκκινηλυχνίαανάβει
σταθερά(AS860σελειτουργίααναμονής),
Ηπράσινηλυχνίααναβοσβήνει(AS860
ενεργοποιημένο)
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε:Ηλυχνίαείναισβηστή
(AS860σελειτουργίααναμονής),Ηπράσινη
λυχνίαανάβεισταθερά(AS860ενεργοποιημένο)
Carga del AS860
Batería baja:pilotorojoparpadeante
Carga en curso:pilotorojosiempreencendido
(AS860enmododeespera);pilotoverde
parpadeante(AS860enmodoencendido)
Carga completa:pilotoapagado(AS860enmodode
espera);pilotoverdesiempreencendido(AS860en
modoapagado)
AS860-telakan lataaminen
Lataus vähissä:punainenmerkkivalovilkkuu
Lataus käynnissä:punainenmerkkivalopalaa(AS860
valmiustilassa),vihreämerkkivalovilkkuu(AS860
käynnissä)
Lataus valmis:merkkivaloeipala(AS860
valmiustilassa),vihreävalopalaa(AS860käynnissä)
Charge AS860
Batterie faible:voyantrougeclignotant
Charge en cours:voyantrougealluméencontinu
(AS860enmodeveille);voyantvertclignotant
(AS860enmodemarche)
Charge terminée:voyantéteint(AS860enmode
veille);voyantvertalluméencontinu(AS860en
modemarche)
A AS860 eszköz töltése
Alacsony akkumulátorszint:Villogóvörösfény
A töltés folyamatban:folyamatosvörösfény(az
AS860eszközkészenlétiállapotában);villogózöld
fény(azAS860eszközbekapcsoltállapotában)
A töltés kész:afénykialszik(azAS860eszköz
készenlétiállapotában);folyamatoszöldfény(az
AS860eszközbekapcsoltállapotában)
AS860_UM_10.1_V1.0.indd 1,6 11/5/2013 10:43:37 AM

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages