Mode d'emploi Barkan E11 Support Mural - Notice page 29

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E11 Support Mural - Notice page 29! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E11 Support Mural - Notice page 29 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
21 20
Bezpečnostné pokyny a záruka
Upozornenie: Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť pád držiaka/poličky a/alebo
elektrického spotrebiča. Ak inštaláciu nezvládnete sami, obráťte sa na odborníkov, prípadne
požiadajte o radu predajcu. Ak inštaláciu zveríte do rúk odborníka, presvedčte sa najprv, či má
potrebné skúsenosti so skladaním držiakov a či sa oboznámil s bezpečnostnými pokynmi a
montážnym návodom.
1. Povrch steny/stropu (nevzťahuje sa na model 82) Priložené skrutky a matice sú vhodné iba na inštaláciu
držiakov na steny/stropy z: betónu, štandardných desaťcentimetrových alebo hrubších betónových kociek, alebo z
drevených trámov s minimálnou hrúbkou 10 cm. Štandardné sedemcentimetrové betónové kocky sú vhodné iba
na inštaláciu držiakov s maximálnou nosnosťou 25 kg Neinštalujte držiaky na steny alebo stropy zo sadrokartónu
alebo ľahkých prefabrikátov, na suché múry, izolačné silikátové dosky/tehly, vysušené, slabé alebo veľmi staré tehly
ani na drevené obkladové panely.V prípade, že chcete inštalovať držiak na sadrokartón alebo ľahké prefabrikáty,
vyhľadajte autorizovaného odborníka, alebo sa obráťte na stavebného špecialistu.
2. Poloha a výška inštalovaného výrobku zvoľte také miesto, kde pri náraze do držiaka nehrozí úraz. Neinštalujte
na chodbách, nad posteľami alebo stoličkami.
3. Pri inštalácii dbajte na to, aby sa v blízkosti nevyskytovali deti alebo ľudia, ktorí tam nemusia byť.
4. Priťahovanie skrutiek všetky skrutky a matice s priemerom 6 mm treba priťahovať opatrne, aby nedošlo k
rozbitiu.
5. Skúška inštalácie Po ukončení inštalácie držiaka/poličky na stenu/strop vykonajte skúšku zaťaženia podľa
priloženého návodu.
6. Skúška pripevnenia elektrického spotrebiča k držiaku Po inštalácii spotrebiča skontrolujte, či je správne
zapojený, bezpečne pripevnený (podľa pokynov) a nemôže samovoľne skĺznuť, prípadne sa odpojiť. Ak si nie ste
istí správnym pripojením, obráťte sa na predajcu alebo navštívte našu webovú stránku www.barkanmounts.com,
kliknite na FAQ (najčastejšie otázky), prípadne sa s nami spojte prostredníctvom tejto stránky.
7. Inštalácie s rýchlym pripájacím/odpájacím mechanizmom – Po pripojení vášho komponentu domácej zábavy
do inštalácie skontrolujte, či je správne pripojený jemným potiahnutím za spojenie. Pri odpojení komponentu, pričom
pevne držíte daný komponent, odstráňte bezpečnostnú zástrčku (ak je prítomná), stlačte odpájací mechanizmus a
opatrne odstráňte komponent podľa návodu na montáž.
8. Pravidelné kontroly – mesiac po inštalácii skontrolujte: a) či je držiak stále správne pripevnený k stene/stropu.
b) či je spotrebič stále správne pripevnený k držiaku/poličke. c) či sa neuvoľnili skrutky a popruhy (u modelov
CRT). Kontrolu zopakujte raz za šesť mesiacov. Ak zistíte nedostatky, odmontujte spotrebič z držiaka a znova ho
nainštalujte podľa návodu.
9. Pohyblivé držiaky pri inštalácii premažte olejom všetky otočné kĺby (okrem kĺbov vnútri mechanizmu na
nakláňanie držiakov LCD/Plasma a tento postup zopakujte raz do roka, alebo vždy keď sa pohyblivosť zníži.
A. Držiaky na televízory (CRT) a videoprehrávače ak chcete nastaviť správny sklon, ťahajte alebo tlačte
iba držiak, nie spotrebič. B. Držiaky na LCD/Plasmové obrazovky/projektory možno otáčať a nakláňať tak, že
SK
pohybujeme priamo obrazovkou alebo projektorom. Všetky pohyby musia byť plynulé a nenásilné.
Barkan Mounts Ltd. nepreberá záruku za inštaláciu. Obráťte sa na odborníka,
ktorý vykoná inštaláciu, aby vám vystavil záručný list.
ZODPOVEDNOSŤ ZA PRODUKT – počet rokov poskytnutej záruky je vyznačený
na balení produktu a uvedený aj na internetovej stránke spoločnosti
www.barkanmounts.com
Milý zákazník, ďakujeme Vám, že ste si kúpili kvalitný výrobok firmy Barkan. Želáme Vám veľa
hodín príjemného pozerania a počúvania. Barkan Mounts Ltd. sa zaručuje, že vymení alebo opraví
tento výrobok zdarma, pokiaľ sa dokáže výrobná chyba, prípadne použitie chybných materiálov.
Výrobok reklamovaný na základe tejto záruky treba vrátiť spolu s dokladom o kúpe buď vášmu
predajcovi, alebo distribútorovi firmy Barkan. Táto záruka sa nevzťahuje na: 1. Nedodržanie
bezpečnostných pokynov a montážneho návodu. 2. Nedokonalosť povrchovej úpravy. 3. Normálne
opotrebovanie. Poškodenie spôsobené trením. 4. Inštalovanie výrobkov na držiaky/poličky, ktoré
neboli vyrobené vo firme Barkan. 5. Úpravy a opravy, pokiaľ neboli vykonané firmou Barkan. 6.
Škody spôsobené nehodami alebo vis major. 7. Škody spôsobené nesprávnym používaním alebo
zámerným poškodením výrobku. 8. Upevnenie držiaka na stenu/strop. Pripojenie elektrických
spotrebičov k držiaku. 9. Rozbitie plastových krytov.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages