Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 30

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 30! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Barkan E34 Support Mural - Notice page 30 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
25 24
וא ףדמ /עורזה תליפנל איבהל הלולע תוחיטבה תוארוהמ תומלעתה !!תוריהז
,תורקת וא תוריק לע תונקתהב ןויסינ וא תלוכי ךל ןיא םא .ילמשחה רישכמה
.תשכר הב תונחל הנפ וא םיאתמ עוצקמ לעבל ,ךרוצה תדימב ץועייל הנפ אנא
תבכרהב ןויסינ לעב אוה יכ אדוו ,אנא ,עוצקמ לעב תרזעב ןיקתמ ךניה םא
.הבכרהה תוארוהו תוחיטבה תוארוה תא ןיבהו ארקשו תועורז
תורקת וא תוריקל קר םימיאתמ ,םיקפוסמה םילבידהו םיגרבה - ףדמ /עורז תנקתה חטשמ .1
לש ילאמינימ קמועב אלמ ץע תורוק וא ,הלעמו מ"ס 10 ינקית ןוטב קולב ,ןוטב :םייושעה ,םייונב
העונת תולעב תועורז ןיקתהל וא העונת אלל תועורז ןיקתהל ןתינ :מ"ס 7 ינקת קולב לע( .מ"ס 10
וא ריקל רוביחל םימיאתמ אל םירזיבאה .)ג"ק 25 דע םלקשמש םיילמשח םירישכמ םהילעש
,הלא תוריק לע הנקתהל .ץע תוחול ,דאמ ןשי וא שלח קולב ,טקיליס ,גנוטיא קולב ,סבג :מ הרקת
שי גנוטיא ריק לע הנקתהל .הנקתהה עוציבל םיאתמ הינב החמומ וא השרומ ןיקתמל הנפ אנא
www.ytong.co.il - םיטרפל .גנוטיא תרבח תוירחאב םיידועיי םילבידב שמתשהל
,רצומב תולקתיה בקע עגפיהל םישנאל רשפאי אלש הזכ תויהל ךירצ - הנקתהה הבוגו םוקמ .2
תואסכ וא תוטימ לעמ אל ,םירבעמב אל דחוימבו
.הבכרהה רוזאמ םירקבמו םידלי קחרה .3
םיגרבל םירבחתמש םימואו הטמו 'ץניא ¼ וא מ"מ 6 םרטוקש םיגרב - םימואו םיגרב תריגס .4
.םתוא רובשל אל ידכ תוריהזב רוגסל שי ,הלאכ
רצומל וא הרקתל וא ריקל רזיבאה וא ףדמ וא עורזה תנקתה רחאל - הנקתהה קזוח תקידב .5
.הבכרהה תוארוהב שרדנל םאתהב לקשמ וילע סמעה אנא ,רחא
בטיה רבוחמו חנומ ילמשחה רישכמה יכ קודב אנא - רצומל ילמשחה רישכמה תנקתה תקידב .6
עורזה ןיב המאתה יאל קפס לש הרקמב .רצומהמ קתניהל וא לופיל לוכי וניאו ,)שרדנש ןכיה(
וא www.barkanmounts.com - הרבחה רתאל וא תשכר הב תונחל הנפ ,ילמשחה רישכמל
.1-800-227-526 ןופלטב תוחוקל תורישל
בטיה רבוחמ אוהש אדוו ילמשחה רישכמה רוביח רחאל - ריהמ קותינו רוביח ןונגנמ םע תועורז .7
ץחל ,רישכמה תא בטיה זוחא ,(שיו הדימב) החטבאה גרוב תא אצוה - קותינל .הלק הכישמ י"ע
.הבכרהה תוארוהל םאתהב תוריהזב רישכמה תא אצוהו רורחשה ןונגנמ לע
.הרקת /ריקל דומצ רצומהש .א :קודב אנא ,הנקתהה רחאל שדוח - תויתפוקת תוחיטב תוקידב .8
לע רוזח .וררחתשה אל הרוגחהו םימואה ,םיגרבהש .ג .ףדמ /עורזל דומצ ילמשחה רישכמהש .ב
תוירחאו תוחיטב תוארוה
HE
ןקתו עורזהמ ילמשחה רישכמה תא דרוה ,יוקיל תאצמו הדימב .הנש יצח לכ תוחיטבה תוקידב לכ
.הבכרהה תוארוהל םאתהב
הייטהה ןונגנמ לש םיריצמ ץוח( הנקתהה ןמזב םיריצה תא ןמשל שי - העונת םע תועורז .9
תועורז .א .עורזה תזוזתב ישוק רצונ רשאכ וא הנש לכ ןכמ רחאלו ,)!המזאלפו LCD ךסמל רבוחמה
רוסא .עורזה יקלח תא קר ךושמ וא ףוחד ילמשחה רישכמה תא זיזהל ידכ - ואידיו /היזיוולטל
תרבוחמ רשא ןרקמ /LCD /המזאלפ ךסמל עורז .ב .ומצע ילמשחה רישכמה תא ךושמל וא ףוחדל
שי ךא ,ומצע ילמשחה רישכמה תרזעב תוטהל וא בבוסל ןתינ - םיגרב םע ילמשחה רישכמל
.תונידעב ילמשחה רישכמה תא זיזהל דיפקהל
.הנקתהל תוירחא תדועת ןיקתמהמ שורד אנא .הנקתהה לע תיארחא הניא ןקרב תועורז
רצומה תזירא ג''ע עיפומ תוירחאה תונש רפסמ - רצומל תוירחא
www.barkanmounts.com - הרבחה רתאב ןכו
ונא . ןקרב תועורז תרבח לש תוכיא רצומ תשכרש הדות ,רקי חוקל
,מ"עב ןקרב תועורז .הנזאהו הייפצ לש תובר האנה תועש ךל םילחאמ
הדימב ,םולשת לכ אלל ,הנסחמב הז רצומ ףילחהל וא ןקתל תבייחתמ
אל םירמוח וא הניקת אל הדובע בקע םגפ וב שיש עבקתו טילחת וזו
תדועת + רצומה תא חלש וא אבה -היעב וא הנעט לש הרקמב .םיניקת
הניא תוירחאה .ןקרב לש תוחוקלה תוריש תקלחמל ,תירוקמה השיכרה
עבצ ימגפ .2.תוחיטבה תוארוה םויק-יא ללגב םרגנש קזנ .1 - הסכמ
ףטוש שומיש בקע ורצונש ,יאלבו הקיחש ללגב םרגנש םגפ .3 .תוטירשו
"ןקרב" תרצותמ וניאש ,טירפ וא רצומ רוביח בקע םרגנש קזנ .4 . ברו
םינוקית וא םייוניש בקע םרגנש קזנ .5 .רצומל רוביחל דעוימ וניאו
חכ וא הנואת בקע םרגנש קזנ .6 . ןקרב ידי לע אל ,רצומב ושענש
הרובע הרטמהמ הנושה שומיש וא ,הלבח בקע םרגנש קזנ .7.ןוילע
רישכמה תנקתה תאו הרקת /ריקל רצומה תנקתה תא .8 .רצומה דעוימ
.קיטסלפ ייוסיכ לש הריבש .9 .רצומל ילמשחה

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages