Mode d'emploi Ariete 2781 Vertigo Aspirateur - Notice page 27

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Ariete 2781 Vertigo Aspirateur - Notice page 27! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Ariete 2781 Vertigo Aspirateur - Notice page 27 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
NL
- 25 -
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
LEES DEZE AANWIJZINGEN VOORDAT HET APPARAAT WORDT GEBRUIKT:
Tijdens het gebruik moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden opgevolgd:
1 Controleer altijd of de elektrische netspanning overeenkomt aan de spanning op het label met
de technische gegevens en dat de inrichting overeenkomt met het vermogen van het appa--
raat.
2 Dit apparaat is in overeenkomst met de normen 2006/95/EG e EMC2004/108/EEG.
3 Dit apparaat is alleen bestemd voor het gebruik waarvoor het is ontworpen en dus voor het
opzuigen van stof op huishoudelijke oppervlaktes. Ieder ander gebruik is ongeoorloofd en dus
gevaarlijk. De constructeur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroor--
zaakt door ongeoorloofd, fout en ondoordacht gebruik van het apparaat.
4 Geen warme as, grote stukken glas, kalkgruis, puntige of scherpe voorwerpen en vloeistoffen
opzuigen.
5 Om gevaarlijke oververhitting te voorkomen wordt het aanbevolen om de voedingskabel he--
lemaal uit te rollen en de stekker uit het stopcontact te trekken wanneer het apparaat niet
gebruikt wordt.
6 Verbindt het apparaat alleen aan een stopcontact met wisselstroom.
7 Het apparaat mag nooit gebruikt worden zonder stofzak, zonder motorfilter of wanneer de
stofzak of het motorfilter kapot of beschadigd zijn.
8 Nooit op vochtige oppervlaktes zuigen.
9 Nooit vloeistoffen opzuigen.
10 HET APPARAAT NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.
11 Het apparaat nooit aanraken met natte of vochtige handen of voeten.
12 Het apparaat nooit gebruiken met blote voeten.
13 Het apparaat nooit blootstellen aan weersomstandigheden (regen, zon, enz.).
14 Het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen zetten (bv. verwarmingen).
15 Altijd de stekker uit het stopcontact halen voor het reinigen van het apparaat en het verwis--
selen van de filters.
16 Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden door personen (en kinderen) met beperkte
fysieke, sensorische en mentale capaciteiten. De gebruikers van het apparaat die niet over
de nodige ervaring of kennis beschikken over het apparaat of die de gebruikshandleiding niet
hebben gelezen moeten altijd gecontroleerd worden door een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.
17 U moet oppassen dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
18 Nooit aan de voedingskabel trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken.
19 Pas op dat de voedingskabel niet in contact komt met warme of scherpe oppervlaktes.
20 Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is.
21 Wanneer de voedingskabel beschadigd is moet ze worden vervangen door de constructeur
of door zijn Technische Assistentieservice of door een persoon die over dezelfde kwalificaties
beschikt, zodat ieder risico wordt voorkomen.
22 Het apparaat altijd aanzetten met de vermogensregelaar in de minimum stand.
23 Na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact trekken.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages