Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 27

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 27! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alpina SF-1305 Fer à Repasser - Notice page 27 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
SLOVENSKY
Vážený zákazník,
Ďakujeme Vám za kúpu tohto kvalitného prístroja ALPINA do domácnosti. Na vaše zariadenie Alpina sa vzťahuje
dvojročná záruka a bude vám slúžiť roky, ak sa s ním budete zaobchádzať šetrne. Meno ALPINA predstavuje kvalitu,
istotu a spoľahlivosť. Dúfame, že aj pri výbere ďalších domácich prístrojov zostanete pri značke ALPINA.
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia:
1. Pozorne si prečítajte všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napájanie zodpovedá hodnotám uvedeným na technickom štítku.
3. Elektrické časti zariadenia neponárajte do vody alebo inej tekutiny, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
4. Nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie alebo sa s ním hrať.
5. Pred zmontovaním alebo rozmontovaním súčastí alebo ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
6. Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom.
7. Ak sa objaví poškodenie alebo porucha, obráťte sa na autorizovaný servis.
8. Zariadenie neklaďte na horúcu plochu alebo do jej blízkosti a nenechávajte ho vonku.
9. Nikdy neťahajte prístroj za napájaciu šnúru.
10. Spotrebič používajte iba v domácnosti spôsobom určeným výrobcom.
PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY
Pri prvom použití môžete pozorovať mierny dym a zvuky vydávané rozťahujúcim sa plastom. Tento jav je normálny a
po určitom čase prestane. Odporúčame, aby ste žehličku vyskúšali na obyčajnej handre pred použitím. Nastavova
prvok teploty a väčšina textílií sú označené nasledujúcim kódom:
OZNAČENIE TEXTÍLIE TYP LÁTKY NASTAVENIE TERMOSTATU
syntetická nízka teplota
hodváb - vlna stredná teplota
bavlna - ľan vysoká teplota
látka sa nesmie žehliť
AKO POUŽÍVAŤ
1. Žehličku položte na pätu, ovládač teploty nastavte na minimálnu teplotu a zapojte žehličku do napájacieho zdroja.
2. Teplotu nastavte tak, aby zodpovedala predpísanej teplote pre žehlenú textíliu. Kontrolka sa rozsvieti, čo znamená,
že sa žehlička zohrieva a je pripravená na použitie.
3. Ovládač pary nastavte do polohy na žehlenie nasucho, aby sa tok pary zastavil. Ak chcete používať funkciu
rozprašovania, uistite sa, že v nádrži je dostatok vody.
4. Pred doplnením vodnej nádrže sa uistite, že žehlička je odpojená z napájacieho zdroja a je nastavená na žehlenie
nasucho. Je možné používať aj vodu z vodovodu.
5. Ak chcete použiť nárazový prúd pary, nastavte žehličku na najvyššiu teplotu v oblasti pary alebo ľanu a počkajte,
kým zhasne kontrolka.
6. Žehličku držte nízko nad plochou látky, pevne stlačte tlačidlo nárazového prúdu pary a počas žehlenia ho uvoľnite.
Pre optimálnu kvalitu pary nechajte aspoň 4-sekundový odstup medzi naparovaniami.
UŽITOČNÉ TIPY
1. Táto žehlička je navrhnutá s filtrom proti vodnému kameňu a systémom proti kvapkaniu, aby sa zabránilo
kondenzácii na žehliacej ploche, k je žehlička studená.
2. Nárazová para poskytne paru navyše, čo je ideálne na odstránenie ťažko zvládnuteľných záhybov a pokrčených miest.
3. Táto žehlička má aj vertikálny systém naparovania na zavesené odevy, záclony, závesy atď.
27

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages