Mode d'emploi Tristar FR-6933 Friteuse

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Tristar FR-6933 Friteuse! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Tristar FR-6933 Friteuse : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
6
7
8
9
3
1
2
4
5
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
voor het eerst gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing, het garantiecerticaat, de verkoopbon
en indien mogelijk de kartonnen doos met de binnenste verpakking om
deze indien nodig later te kunnen raadplegen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant
niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel
het gevolg van is.
Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische
apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze
dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg ervoor dat het snoer niet naar
beneden hangt.
Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar
het voor bestemd is.
Het apparaat dient te worden geplaatst op een stabiele, vlakke
ondergrond.
Dit apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, er tekenen
van schade zijn of als het lekt.
Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik hendels of draaiknoppen.
Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is.
Reparaties dienen te geschieden door een bekwame gekwaliceerde
dienst(*).
Zorg dat het apparaat opgeborgen wordt op een droge plaats.
Kook enkel eetwaren geschikt om te koken en voor consumptie.
Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in
direct contact komt met eetwaren.
Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat
aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet met ten
minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de
fabrikant. Deze kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker en schade
toebrengen aan het apparaat.
Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg
ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is voordat u het schoonmaakt
en opbergt.
Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of
een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische
schok.
Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor
onderhoudswerkzaamheden.
Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet
u het laten vervangen door een geautoriseerd servicecentrum(*) om
gevaar te voorkomen.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van directe hittebronnen.
Haal het stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt
wordt.
Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van
de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via
een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een
circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.
Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.
Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te
monteren.
Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, tegen hete
oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product
niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de warme onderdelen
van het apparaat.
Het wordt aangeraden een warmtewerende bedekking tussen de tafel
en het toestel te leggen (eveneens om geen sporen tengevolge van de
warmte op uw tafellaken of tafel na te laten).
Oliën en vetten kunnen in brand vliegen bij oververhitting. Wees dus
zeer voorzichtig. Verlucht de plaats tijdens de werking.
Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde
gootsteen of iets dergelijks. Probeer het apparaat wat toch in het water
is gevallen nooit vast te pakken, maar trek eerst de stekker uit het
stopcontact
Zorg dat u het maximumpeil bij het vullen niet overschrijdt.
* Bekwame gekwaliceerde dienst: after-sales-dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Deksel
2. Handgreep
3. Mandje
4. Verwarmingselement
5. Emaille binnenpan
6. Controle lampjes
7. Thermostaat
8. Behuizing
9. Handvatten
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder eventuele
stickers, beschermfolie of plastic van het apparaat.
Zet de binnenpan(nr.5) in de behuizing(nr.8). Schuif het
verwarmingselement (nr. 4) op de juiste wijze in de uitsparing van de
behuizing (nr. 8). Indien deze niet juist bevestigd is, zal het apparaat uit
veiligheidsoverwegingen niet inschakelen.
Dit type friteuse is uitsluitend geschikt voor olie of vloeibaar vet en niet voor
gebruik met vast vet. Bij gebruik van vast vet kan er water in opgesloten
raken en daardoor kan bij verhitting het hete vet zeer krachtig spatten.
Zorg er tevens voor dat het olie/vet niet verontreinigd wordt met water,
bijvoorbeeld afkomstig van diepvriesproducten, aangezien dit overmatig
spatten veroorzaken.
Schakel de friteuse nooit in zonder olie, dit brengt ernstige schade toe aan
het apparaat. Voorkom te allen tijde dat er water of andere (vloei)stoen in
de pan komen.
GEBRUIK
Was het mandje (nr. 3), het deksel (nr. 1) en de binnenpan (nr. 5) af met
warm water. Droog deze goed voor gebruik. Zorg dat de elektrische delen
droog blijven.
Vul het apparaat met de gewenste hoeveelheid olie of vet. Let goed op
dat het apparaat op zijn minst gevuld is tot het minimumniveau en het
maximumniveau niet overschrijdt, zoals aangegeven op de binnenzijde van
de binnenpan (nr. 5).
Voor het beste resultaat is het af te raden verschillende soorten olie door
elkaar te gebruiken.
Stel met de thermostaat (nr. 8) op het bedieningspaneel de gewenste
temperatuur in.
Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact, het rode lampje zal
gaan branden. De ingestelde temperatuur is bereikt wanneer het groene
indicatielampje (nr. 6) dooft.
Haal het mandje uit de friteuse. Gebruik hierdoor de handgreep (nr. 2).
Plaats het te frituren voedsel in het mandje (nr. 3). Voor het beste resultaat
dient u het voedsel droog in het mandje te doen. Dompel het mandje
langzaam onder om sterk opborrelen te voorkomen.
Om ervoor te zorgen dat de olie op de juiste temperatuur blijft, schakelt
de thermostaat zich automatisch in en uit. Gelijktijdig zal het groene
indicatielampje (nr. 6) in- en uitgeschakeld worden.
NL Gebruiksaanwijzing
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
Please read the instruction manual carefully before using the device.
Please keep these instructions, the guarantee certicate, the sales
receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
This appliance is not intended to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instructions concerning the use of the appliance by a person that is
responsible for their safety.
By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold
responsible for the damage.
To protect children against the dangers of electrical appliances, please
make sure that you never leave the appliance unattended. Therefore
you have to select a storage place for the appliance where children
are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in a
downward position.
This appliance is only to be used for household purposes and only for
the purpose it is made for.
The appliance must be placed on a stable, level surface.
Do not use when the appliance is fallen, if there are any signs of
damage or when it leaks.
Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
Never use the device unsupervised.
All repairs should be made by a competent qualied electrician(*).
Make sure that the appliance is stored in a dry environment.
Only cook consumable food.
It is absolutely necessary to keep this appliance clean at all times,
because it comes into direct contact with food.
Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage
of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at
least 16A or 10 A slow-protected.
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
elds (EMF). If handled properly and according to the instructions
in this user manual, the appliance is safe to use based on scientic
evidence available today.
The use of accessory that are not recommended by the manufacturer
can cause injuries and will invalidate any warranty that you may have.
Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord
can not become entangled.
Do not use this appliance outdoors.
Allow the appliance to cool down before you clean or store it.
To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord,
plug or appliance in the water or any other liquid.
Unplug the appliance from the socket by changing the spare parts or
for maintenance.
Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the
appliance has malfunctions, or has been damaged in any manner. To
avoid a hazard make sure that a damaged cord or plug will be replaced
by an authorized technician(*). Do not repair this appliances yourself.
Do not use this appliance near direct heat sources.
Unplug the appliance from the socket when you are not using it.
Note: To avoid danger by accidental resetting the thermal protection,
this appliance may not be powered through an external switching
device, such as a timer, or connected to a circuit that will be switched
on or o regularly.
Using an extension cord or something similar is not allowed.
Allow the device to cool down before you are going to remove or
replace spare parts.
Make sure that the cord is not hanging over the edge of the table or
counter, does not touch any hot surfaces or is coming directly into
contact with the hot parts of the appliance. Do not place the appliance
underneath or close to curtains, window coverings etc.
Make sure the cord does not touch the hot parts of the appliance.
We advise to place a heat resistant coating between your table and the
appliance (this way you don not get burns on your table or table cloth).
Be careful with oil and fat preparations, because they might catch re
by overheating. Provide proper ventilation when using the appliance.
Do not use this appliance in the bathroom or near a sink lled with
water. If this appliance has fallen into the water do not under no
circumstances directly grab this appliance, but rst pull the plug from
the socket.
Make sure that the maximum level will never be exceeded.
* Competent qualied electrician: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualied, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this electrician.
PARTS DESCRIPTION
1. Lid
2. Handle
3. Basket
4. Heating element
5. Oil/fat bowl
6. Indicator light
7. Temperature button
8. Outer shell
9. Handles
BEFORE THE FIRST USE
Take the appliance and accessories out of box. Remove the stickers,
protective foil or plastic from the device.
Slide the heating elements (No. 4) correctly in the recess of the outer shell
(No. 8). If the heating elements are not properly attached, the unit will not
switch on for security reasons.
This type of fryer is only suitable for use with oil or liquid fat, and not for
solid fat. Using solid fat entails the risk of trapping water in the fat which
will cause it to spatter violently when heated up. Also ensure that the oil/fat
is not contaminated with water, for example from frozen products; this will
cause excessive spattering.
Never use the fryer without oil or fat as this will damage the appliance.
Never pour any liquid, such as water, in the pan.
USE
Wash the baskets (No. 3), the lids (No.1) and the oil bowls (No. 5) in warm
water. Dry them well before use. Ensure that all electrical parts remain
completely dry.
Fill the appliance with the required amount of oil or fat. Ensure that the
appliance is lled at least to the minimum level and not higher than the
maximum level, as indicated on the inside of the fryer.
For optimal results, we advice to avoid mixing dierent types of oil.
Use the temperature button (no. 5) on the control panel to select the
desired temperature.
Put the plug of the device into the outlet. The green indicator (No. 6) will
turn o as soon as the desired temperature has been reached.
Use the handle (no. 2) to lift the basket from the fryer. Place the food to be
fried in the basket. For the best results the food should be dry before being
placed in the basket. Immerse the basket into the oil or fat slowly to prevent
the oil from bubbling up too strongly.
To ensure the oil stays at the correct temperature, the thermostat will switch
on and o. The green indicator light (No. 6) will simultaneously go on and o.
Lift the basket when the frying time has elapsed and hang it on the hook in
the pan, so the oil can drip o.
Restart
In case of overheating, the fryer will switch o automatically. This safety mech-
anism can be found at the back of the electrical part. If it switches o, it can be
reactivated by pressing in the button with a long pointed object. The button is
situated behind the hole. First remove the plug of the device from the socket.
CONSIDERATIONS FOR USING THE FRYER
Do
Only use the fryer for household appliance.
Only use the fryer for frying food.
Only use oil or grease that is suitable for frying. Check the packaging if the
fat or oil is suitable for this fryer.
Ensure the level of the fat or oil is higher than the minimum and less than
the maximum, so between the minimum and maximum lines. If there is too
much fat or oil in the fryer, it may be overow.
EN Instruction manual FR Mode d'emploi
CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
Veuillez lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de
l’appareil. Veuillez conserver cette notice, le certicat de garantie, le
ticket de caisse et si possible, le carton avec l’emballage intérieur.
Cet appareil nest pas destiné à être utilisé par ces personnes (y compris
les enfants) ayant des dicultés physiques, sensorielles ou mentales,
ou sans expérience et connaissance, à moins de leur en donner la
responsabilité ou d’être informés sur l’utilisation de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les
consignes de sécurité ne sont pas respectées.
Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez
à ne jamais laisser les appareils sans surveillance. Par conséquent, il
faudra choisir un lieu de rangement pour l’appareil inaccessible aux
enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et
seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé, s’il apparaît endommagé ou s’il
fuit.
Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les
boutons.
Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
Toutes les réparations doivent être eectuées par un électricien qualié
agréé (*).
Veillez à ce que l’appareil soit rangé dans un lieu sec.
Ne faites cuire que des denrées comestibles.
Il est impératif de conserver cet appareil propre en permanence car il
est en contact direct avec des aliments.
Vériez si la tension de l’appareil correspond à la tension du secteur de
votre domicile. Tension nominale : 220-240V CA 50Hz. La prise doit être
d’au moins 16A ou 10A et à fusible lent.
Cet appareil est conforme à toutes les normes des champs
électromagnétiques (EMF). L’appareil est sans danger à l’utilisation
selon les preuves scientiques disponibles à ce jour, à condition de
manipulation correcte et en respectant les consignes de cette notice
d’emploi.
L’utilisation d’accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant
peut entrainer des blessures et annuler toutes garanties en votre
possession.
Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que
ce dernier ne devienne pas entortillé.
Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
Laissez refroidir l’appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
Ne pas immerger le cordon, la prise ou l’appareil dans de l’eau ou autre
liquide an de vous éviter un choc électrique.
Débranchez l’appareil de la prise lors du changement de pièces ou pour
l’entretien.
Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés
ou s’il ne fonctionne pas correctement, ou a subi des dégâts
quelconques. An d’éviter tous dangers, veillez à ce qu’un cordon ou
prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé (*). Ne
réparez pas vous-même cet appareil.
Ne pas utiliser cet appareil à proximité de sources directes de chaleur.
ébranchez l’appareil de la prise lorsqu’il nest pas utilisé.
NB : An d’éviter tout danger en cas de la réinitialisation accidentelle de
la protection thermique, cet appareil ne peut pas être alimenté par un
dispositif externe de commande, tel une minuterie, ou branché sur un
circuit qui sera régulièrement allumé ou éteint.
L’utilisation d’une rallonge ou d’un dispositif similaire nest pas permise.
Laisser refroidir l’appareil avant de retirer ou de remplacer des pièces.
Veillez à ce que le cordon ne soit pas suspendu au bord d’une table
ou d’un comptoir, qu’il ne touche aucune surface chaude ou nentre
pas en contact direct avec des parties brulantes de l’appareil. Ne pas
positionner l’appareil sous ou à proximité de rideaux, de tentures, etc.
Veillez à ce que le cordon ne touche pas les parties brulantes de
l’appareil.
Il est recommandé de mettre un dessous résistant à la chaleur entre
votre table et l’appareil (ce procédé évitera de bruler votre table ou
votre nappe).
Soyez prudent avec l’huile ou des préparations graisseuses, elles
peuvent senammer en surchauant. Veillez à une bonne aération lors
de l’utilisation de l’appareil.
Ne pas utiliser cet appareil dans la salle de bain ou à proximité d’un
évier rempli d’eau. Si cet appareil est tombé dans l’eau, en aucun cas il
ne faut le prendre directement avant d’avoir débranché la che de la
prise.
Veillez à ne jamais dépasser le niveau maximum.
* Electricien qualié agréé : Service après vente du fabricant ou de l’importateur
ou tout autre personne qualiée, agréé et apte à eectuer ce type de réparation
an d’éviter tous dangers. Lappareil doit, dans tous les cas, être renvoyé à cet
électricien.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Poignée
3. Panier
4. Élément chauant
5. Bac à huile
6. Voyant lumineux
7. Contrôle de la température
8. Cuve extérieure
9. Poignées
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le lm
ou le plastique protecteur de l’appareil.
Faites glisser les éléments chauants (no. 4) correctement dans
l’encastrement de la cuve extérieure (no. 8). Si les éléments chauants ne
sont pas bien xés, l’appareil ne s’allumera pas pour des raisons de sécurité.
Ce type de friteuse ne convient qu’à une utilisation avec de l’huile ou de la
graisse liquide, et non pas avec de la graisse solide. L’utilisation de graisse
solide risque de piéger l’eau dans la graisse, ce qui causerait de fortes
éclaboussures en chauant. Vériez également que l’huile ou la graisse ne
contient pas d’eau, par exemple de l’eau provenant de produits congelés,
car cela causerait d’importantes éclaboussures.
N’utilisez jamais la friteuse sans huile ou graisse car cela endommagerait
l’appareil. Ne versez pas de liquide, comme de l’eau, dans la cuve.
UTILISATION
Lavez les paniers (no.3), les couvercles (no.1) et les bacs à huile (no.5) dans
de l’eau chaude. Séchez-les bien avant utilisation. Assurez-vous que toutes
les pièces électriques restent entièrement sèches.
Remplissez l’appareil avec la quantité nécessaire d’huile ou de graisse.
Vériez que le niveau d’huile ou de graisse dans l’appareil est entre le
minimum et le maximum, comme il est indiqué à l’intérieur de la friteuse.
Pour obtenir de meilleures performances, nous vous recommandons
d’éviter de mélanger diérents types d’huile.
Sélectionnez la température de l’aliment à frire avec le bouton de
température (no.5) sur le panneau de commande.
Branchez la che de l’appareil dans une prise électrique. Le voyant vert (No. 6)
s’allumera dès que la température voulue a été atteinte.
Utilisez la poignée (no.2) pour soulever le panier de la friteuse. Placez les
aliments à frire dans le panier. Pour obtenir de meilleures performances,
les aliments doivent être secs avant d’être mis dans le panier. Plongez
doucement le panier dans l’huile ou la graisse pour éviter que l’huile ne
bouille trop fort.
Pour que l’huile reste à la bonne température, le thermostat s’activera et se
désactivera. Le voyant lumineux vert (no.6) s’allumera et séteindra.
Soulevez le panier quand la durée de friture est écoulée et accrochez-le par
la xation sur la cuve pour que l’huile puisse s’égoutter.
Redémarrage
En cas de surchaue, la friteuse s’éteindra automatiquement. Le mécanisme
de sécurité se trouve à l’arrière de l’élément électrique. S’il s’éteint, il peut être
réactivé en appuyant sur le bouton avec un objet long et pointu. Ce bouton se
situe profondément derrière le trou. Débranchez d’abord la che d’alimenta-
tion de la prise électrique.
www.tristar.eu
Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manual de utilizador
Instrukcja obsługi
Manuale utente
Návod na použití
Bruksanvisning
Návod na použitie
Fr-6933
PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES
PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO
DOS COMPONENTES / OPIS CZĘŚCI / DESCRIZIONE DELLE PARTI /
BESKRIVNING AV DELAR / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ
Be careful when frying, make sure the fryer is used safely by keeping enough
distance between the user and the device. Make sure that people who need
extra help or supervision can not reach the fryer.
Have patience and wait until the fryer has reached the right temperature.
Change the oil or fat when it is brown, smells dirty or smoke in the
beginning.
Change the oil or fat when too much water is in it. You can recognize the
high concentration of water in the oil or fat by large bubbles and water
droplets, water vapor or rapid rise in oil or fat. If the oil concentration in the
fryer is too high, there will be a chance that the fat or oil will come out with
an explosion, which can be very dangerous for those who use the fryer and
those who are near the fryer.
Change the oil or fat after 8 to maximum 10 times use.
Remove all ice (molecules) on frozen foods. Make sure that fried food will be
thawed rst, by placing it on a dry and clean towel. Dab the food with the
towel when the majority of ice is melted.
Make sure there is enough space around the fryer when you use it.
Let the fryer cool down uncovered in order to prevent condensation. Keep
the fryer in a dry, safe place.
Keep your fryer away from rain or moisture.
Don not
Do never fry with the lid closed.
Never store or place the bowl outside or in a damp place.
Do not place food in the fryer when it is warming.
Do not fry too much food at once.
Never cover the bowl and the lter.
Do not add water to the fat or oil.
FRYING TIPS
Use a maximum of 200 grams of chips per litre of oil.
When using frozen products, use a maximum of 100 grams because the oil
cools o rapidly. Shake frozen products above the sink to remove excess ice.
When fresh chips are used, dry the chips after washing them to ensure no
water gets into the oil. Fry the chips in two turns. First time (blanch) 5 to
10 minutes at 170 degrees. Second time (nishing) 2 to 4 minutes at 175
degrees. Allow the oil to drip o.
FRYING TABLE
Dish Frying Temperature
Pre-fry chips 170 °C
Final fry chips 175 °C
Parmesan fondue 170 °C
Cheese croquettes 170 °C
Meat/sh/potato croquettes 190 °C
Fish 170 °C
Fish ngers 180 °C
Cheese fritter 180 °C
Doughnut balls 190 °C
Frozen sausage 190 °C
Chicken 160 °C
Prawn fritter 180 °C
Changing the oil
Make sure the fryer and the oil or fat have cooled down before changing the
oil or fat (remove the plug of the device from the socket).
Change the oil regularly. This is particularly necessary when the oil or fat
goes dark or the smell changes. Always change the oil after every 10 frying
sessions. Change the oil in one go. Never mix old and new oil. Used oil is
harmful to the environment. Do not dispose of it with your normal rubbish,
but follow the guidelines issued by the local authorities.
CLEANING AND MAINTENANCE
Remove the plug of the device from the outlet. Make sure the fryer has
cooled down completely.
Never immerse the appliance in water or other liquid. All the non-electrical
parts can be washed in warm soapy water. Dry thoroughly before reusing.
These parts are not dishwasher save. Clean the outside of the fryer with
a damp cloth and dry it with a soft, clean towel. Never use abrasive
detergents.
GUARANTEE
This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is valid if
the product is used in accordance to the instructions and for the purpose
for which it was created. In addition, the original purchase (invoice, sales
slip or receipt) is to be submitted with the date of purchase, the name of the
retailer and the item number of the product.
For the detailed warranty conditions, please refer to our service website:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end
of itsuseful life, but must be disposed of at a central point for recycling of
electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruc-
tion manual and packaging puts your attention to this important issue. The
materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic
appliances you contribute an important push to the protection of our
environment. Ask your local authorities for information regarding the point of
recollection
Als de frituurtijd is verstreken, haal dan het mandje omhoog en hang het
aan de haak in de pan zodat de olie eruit kan lekken.
Opnieuw op te starten
Bij oververhitting wordt de friteuse dankzij de thermische beveiliging auto-
matisch uitgeschakeld. U kunt het apparaat echter zelf weer inschakelen. Haal
hiervoor eerst de stekker uit het stopcontact. Druk vervolgens met een lang
puntig voorwerp op het inschakelknopje. Dit bevindt zich aan de achterzijde
van het elektrisch gedeelte, verzonken in een gaatje.
AANDACHTSPUNTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE FRITEUSE
Wel doen
Gebruik de friteuse alleen als huishoudelijk apparaat.
Gebruik de friteuse alleen voor het frituren van etenswaren.
Gebruik alleen olie of vet dat geschikt is voor frituren. Controleer op de
verpakking of het vet/de olie geschikt is voor de friteuse.
Zorg ervoor dat het niveau van het vet/de olie hoger ligt dat het minimum
en lager dan het maximum, dus tussen de minimum en maximum
aanduiding. Als er te veel vet/olie in de pan zit, kan het zijn dat het vet/de
olie uit de pan komt. Voorkom dit te alle tijden.
Wees voorzichtig tijdens het frituren, Zorg ervoor dat de friteuse veilig
gebruikt wordt door voldoende afstand te bewaren tussen de gebruiker en
de friteuse. Zorg ervoor dat er niemand bij de friteuse staat die extra hulp of
supervisie nodig heeft.
Heb geduld en wacht totdat de friteuse de juiste temperatuur heeft bereikt.
Ververs de olie of het vet wanneer het bruin is, vies ruikt of in het begin rookt.
Ververs de olie of het vet als er te veel water inzit. U kunt de hoge
concentratie water in de olie of het vet herkennen door grote bellen,
waterdruppels, waterdamp of het snel stijgen van de olie of het vet. Indien
de vochtconcentratie in de pan te hoog is, dan bestaat de kans dat het vet
of de olie eruit zal komen met een explosie, wat erg gevaarlijk kan zijn voor
degene die de friteuse gebruikt of die erbij in de buurt staat.
Ververs de olie of het vet nadat u het 8 tot maximaal 10 keer hebt gebruikt.
Ververs de olie of het vet minimaal om de 6 maanden wanneer u de friteuse
nog geen 10 keer heeft gebruikt binnen deze 6 maanden.
Verwijder al het ijs (moleculen) op bevroren etenswaren. Zorg ervoor dat
etenswaren die gefrituurd zullen worden eerst ontdooid zijn door deze
op een droge, schone handdoek te leggen. Dep ,wanneer het meeste ijs
gesmolten is, de etenswaren met de handdoek droog.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om de friteuse is wanneer u deze gebruikt.
Laat de friteuse zonder deksel afkoelen om zo condensatie te voorkomen.
Bewaar de friteuse op een droge, veilige plaats.
Houd uw friteuse uit de buurt van regen of vocht.
Niet doen
Frituren met deksel.
Bewaar of plaats de friteuse nooit buiten of op een vochtige plek.
Plaats geen etenswaren in de friteuse wanneer deze aan het opwarmen is.
Frituur niet te veel etenswaren in één keer.
Bedek de friteuse nooit.
Voeg geen water toe aan het vet/de olie.
Zet de friteuse niet buiten, wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, i.v.m.
vocht.
FRITUURTIPS
Gebruik maximaal 200 gram frites per liter olie.
Bij diepvriesproducten maximaal 100 gram gebruiken i.v.m. de sterke
afkoeling.
Diepvriesproducten boven de gootsteen uitschudden om overtollig ijs te
verwijderen.
Als u frites van verse aardappelen gebruikt, droogt u de frites na het wassen
zodat er geen water in de olie komt. Bak de verse frites in 2 beurten. Eerste
bakbeurt (voorbakken) 5 tot 10 minuten op 170 graden. Tweede bakbeurt
(afbakken) 2 tot 4 minuten op 175 graden. Goed laten uitlekken.
BAKTABEL
Gerecht Baktemperatuur
Frites voorbakken 170 °C
Frites afbakken 175 °C
Fondue parmezaan 170 °C
Kaaskroketten 170 °C
Vlees- / vis- / aardappelkroketten 190 °C
Vis 170 °C
Vissticks 180 °C
Kaasbeignet 180 °C
Oliebollen 190 °C
Frikadel 190 °C
Kip 160 °C
Garnalenbeignet 180 °C
Verversen van de olie
Zorg ervoor dat het apparaat en de olie goed afgekoeld zijn voordat u de
olie ververst (haal de stekker uit het stopcontact!).
Ververs de olie regelmatig. Dit is zeker noodzakelijk als de olie donker wordt
of de geur verandert Ververs de olie in ieder geval na 10 frituurbeurten.
Ververs de olie in één keer. Meng geen oude en nieuwe olie. Afgedankte olie
is milieubelastend. Gooi deze daarom niet zomaar bij het huisvuil, maar volg
de richtlijnen van de gemeentelijke afvalverwerking in uw woonplaats op.
SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het apparaat
volledig afkoelen, voordat u begint met schoonmaken.
Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Alle
onderdelen, behalve het elektrische deel, kunnen in een warm sopje
worden schoongemaakt. Droog ze goed af voor hergebruik. Maak de
buitenkant van de friteuse schoon met een vochtige doek en droog deze
met een zachte, schone doek. Gebruik nooit schuurmiddelen.
Het is af te raden om de onderdelen in de vaatwasser te reinigen
met uitzondering van de onderdelen nr. 1, nr. 2 en nr. 3 deze zijn wel
vaatwasmachine bestendig.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op dit product wordt een garantie van 24 maanden verleend. Uw garantie
is geldig wanneer het product is gebruikt in overeenstemming met de
gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Tevens
dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd
te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het
artikelnummer van het product.
Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze
servicewebsite: www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale
huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt
voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden
aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking
attendeert u hierop. De gebruikte grondstoen zijn geschikt voor hergebruik.
Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoen levert u een be-
langrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages
Yippie ka yee motherf#cker