Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 101

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 101! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 101 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
101Garantievoorwaarden NEDERLAND
Garantievoorwaarden NEDERLAND
AArrtt.. 11 Aan de consument zal na een melding van een
s
toring zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen
één werkdag worden medegedeeld op welke dag
het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De
reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen
na de melding zijn uitgevoerd.
AArrtt.. 22
a) A
lvorens de reparatie wordt verricht zal de
technicus een onderzoek uitvoeren naar de
vermoedelijke oorzaak van de gemelde
storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo
nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde
begroting maken van de totale
reparatiekosten inclusief voorrijkosten en
diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk
worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote
bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het
te repareren toestel worden teruggebracht
in de staat waarin het aan de technicus
werd aangeboden. Nadat dit is geschied,
zullen alleen de kosten van voorrijden en
arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel
van een vooraf vastgesteld tarief.
AArrtt.. 33
Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie
d
uidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door
redelijkerwijs niet te voorziene
omstandigheden niet tegen het begrote
bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene
reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met
de consument plaatsvinden en een herziene
kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet
akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b
bepaalde.
AArrtt.. 44
De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het
e
erste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede
bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door
de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor
een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien
werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal
geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek
aan de consument is toe te schrijven.
AArrtt.. 55
De consument ontvangt een gespecificeerde
r
ekening met vermelding van type en serienummer
van het apparaat, omschrijving van de diagnose,
toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en
materialen en een korte omschrijving van de
verrichte werkzaamheden. De betaling van de
rekening dient tegen afgifte van een reparatienota
direct contant of door middel van een gegarandeerd
betaalmiddel plaats te vinden.
AArrtt.. 66
Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij
n
ormaal huishoudelijk gebruik een volledige
garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven.
Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van
een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en
betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van
12 maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek de
gespecificeerde rekening van de voorgaande
reparatie aan de technicus te overleggen.
AArrtt.. 77
Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde
r
eparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen
de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en
redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het
opnieuw uitvoeren van de reparatie niet
verwacht kan worden, zal aan de consument een
nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van
hetzelfde merk worden aangeboden tegen
bijbetaling op basis van een per product te
bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
AArrtt.. 88
Vervangen onderdelen stelt de technicus weer
t
er beschikking van de consument, met
uitzondering van de onder garantie of tegen een
gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
AArrtt.. 99
Een reparatie dient op zodanige wijze te worden
u
itgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig
voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op
grond van een van fabriekswege aangebracht
veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het
ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten
terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties
moeten worden uitgevoerd met originele en
door de fabrikant ook terzake van
veiligheidskeurmerken en -voorschriften
gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke
Apparaten in Nederland.
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages