Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 102

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 102! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 102 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
102 Waarborgvoorwaarden BELGIË
Waarborgvoorwaarden BELGIË
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal
dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt
daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU
Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit
voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de
eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande
voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de
voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel
die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum
van levering aan de eindgebruiker. Deze
waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval
van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos
wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het
defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of
vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke
verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs
met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan
kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas,
kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig
gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine
afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde
en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt
door:
chemische en elektrochemische inwerking van water,
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door
transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, niet vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in
acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd
veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die
niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het
toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die
niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd
dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze
klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden
gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd,
opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het
in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt,
dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de
gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van
hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg
met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het
recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van
de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van
de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe
waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12
maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding
van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten
voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is
vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de
aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte
en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het
buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of
het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a.
spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het
buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich
zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze
klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel. 02.363.0444

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages