Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 74

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 74! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 74 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
74
Om verbrandingen door plotseling overkoken (kookpuntvertraging) te voorkomen:
1. De vloeistof vóór het verwarmen omroeren.
2. Bij het verwarmen van vloeistoffen een glazen staafje of lepeltje in het glas
of kopje zetten.
3. Laat de vloeistof tenminste 20 seconden na het koken in de oven staan om
kookvertraging te voorkomen.
EEiieerreenn nniieett iinn ddee ddoopp kkookkeenn.. HHaarrddggeekkooookkttee eeiieerreenn mmooggeenn nniieett iinn ddee mmaaggnneettrroonn
vveerrwwaarrmmdd wwoorrddeenn,, oommddaatt zzee zzeellffss nnaa hheett vveerrwwaarrmmeenn kkuunnnneenn eexxppllooddeerreenn.. VVoooorr hheett
kkookkeenn ooff ooppwwaarrmmeenn vvaann eeiieerreenn ddiiee nniieett ggeekklluuttsstt ooff ggeerrooeerrdd wwoorrddeenn,, eeiiddooooiieerr eenn eeiiwwiitt
iinnpprriikkkkeenn,, zzooddaatt zzee nniieett kkuunnnneenn eexxppllooddeerreenn.. VVóóóórr hheett ooppwwaarrmmeenn iinn ddee mmaaggnneettrroonn ddee
ddooppppeenn vvaann ggeekkooookkttee eeiieerreenn vveerrwwiijjddeerreenn eenn ddee eeiieerreenn iinn ppllaakkjjeess ssnniijjddeenn..
Leve
nsmiddelen met een schil of vel, zoals aardappelen, worstjes of fruit, altijd eerst
enkele malen met een vork inprikken, zodat de stoom kan ontsnappen.
Om verbranding te voorkomen
Gebruik pannenlappen als u levensmiddelen uit de ovenruimte neemt.
Schalen, popcorn-verpakkingen, braadzakjes enz. altijd van gezicht en handen afgewend
openen om verbranding door stoom te voorkomen.
OOmm vveerrbbrraannddiinngg
eenn ttee vvoooorrkkoommeenn aallttiijjdd ddee tteemmppeerraattuuuurr vvaann ddee lleevveennssmmiiddddeelleenn
ccoonnttrroolleerreenn eenn zzee vvoooorr hheett sseerrvveerreenn oommrrooeerreenn.. WWeeeess eexxttrraa vvoooorrzziicchhttiigg aallss ddee
lleevveennssmmiiddddeelleenn ooff ddrraannkkeenn vvoooorr bbaabbyy''ss,, kkiinnddeerreenn ooff oouuddeerree ppeerrssoonneenn bbeesstteemmdd zziijjnn..
De t
emperatuur van het servies is geen echte aanwijzing voor de temperatuur van de
levensmiddelen of dranken; altijd de temperatuur controleren.
Houd bij het openen van de ovendeur voldoende afstand, om verbranding door
vrijkomende hitte of stoom te voorkomen.
Snijd gevulde, gebakken gerechten na het bereiden in plakken om de stoom te laten
ontsnappen en verbranding te voorkomen.
Houd kinderen uit de buurt van het deurvenster om verbranding te voorkomen.
Om foutieve bediening door kinderen te voorkomen
WWaaaarrsscchhuuwwiinngg:: kkiinnddeerreenn mmooggeenn hheett aappppaarraaaatt aalllleeeenn oonnddeerr ttooeezziicchhtt ggeebbrruuiikkeenn ooff aallss zzee
vvoollddooeennddee iinnssttrruuccttiieess vvoooorr eeeenn vveeiilliigg ggeebbrruuiikk hheebbbbeenn ggeekkrreeggeenn eenn ddee ggeevvaarreenn vvaann
oonnddeesskkuunnddiigg ggeebbrruuiikk bbeeggrriijjppeenn..
Dit a
pparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van
kinderen) met een beperkt fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan
ervaring of kennis, tenzij ze het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon die
voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Op kinderen moet toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
Niet tegen de ovendeur leunen of aan de deur hangen. De magnetron is geen speelgoed!
Kinderen moet u vertrouwd maken met alle belangrijke aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid: bijv. gebruik van pannenlappen en voorzichtig afnemen van deksels.
Let vooral op verpakkingen die levensmiddelen knapperig maken (bijv. zelfbruinende
gerechten); deze worden bijzonder heet.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages