Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 94

Téléchargez votre notice Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 94! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi AEG MC1753E Micro-Onde - Notice page 94 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
94 Reiniging & onderhoud
WWAAAARRSSCCHHUUWWIINNGG:: GGEEBBRRUUIIKK GGEEEENN CCOOMMMMEERRCCIIËËLLEE OOVVEENNRREEIINNIIGGEERRSS,, SSTTOOOOMMRREEIINNIIGGEERRSS,,
SSCCHHUURREENNDDEE RREEIINNIIGGIINNGGSSMMIIDDDDEELLEENN,, SSCCHHOOOONNMMAAAAKKMMIIDDDDEELLEENN DDIIEE NNAATTRRIIUUMMHHYYDDRROOXXIIDDEE
BBEEVVAATTTTEENN OOFF SSCCHHUUUURRSSPPOONNSSJJEESS.. DDIITT GGEELLDDTT VVOOOORR AALLLLEE DDEELLEENN VVAANN UUWW MMAAGGNNEETTRROONN..
RREEIINNIIGG DDEE MMAAGGNNEETTRROONNOOVVEENN RREEGGEELLMMAATTIIGG EENN VVEERRWWIIJJDDEERR AALLLLEE VVOOEEDDSSEELLRREESSTTEENN.. AAllss uu ddee
oovveenn nniieett rreeggeellmmaattiigg rreeiinniiggtt ddaann kkaann ddiitt sslliijjttaaggee vvaann oovveennbbeekklleeddiinngg vveerroooorrzzaakkeenn wwaaaarrddoooorr ddee
lleevveennssdduuuurr vvaann hheett aappppaarraaaatt wwoorrddtt vveerrkkoorrtt eenn ggeevvaaaarrlliijjkkee ssiittuuaattiieess kkuunnnneenn oonnttssttaaaann..
Ommanteling
De buitenkant van het apparaat met een mild sopje schoonmaken. Goed met een droge doek
afnemen en met een handdoek nadrogen.
Bedieningspaneel
Voor het reinigen de deur openen om het bedieningspaneel te deactiveren. Het paneel
voorzichtig met een vochtige doek schoonmaken. Nooit te veel water en geen chemische of
schurende reinigingsmiddelen gebruiken, omdat het bedieningspaneel daardoor kan worden
beschadigd.
Ovenruimte
1. Na elk gebruik het nog warme apparaat met een zachte, vochtige doek of spons
afnemen, om lichte verontreinigingen te verwijderen.
Voor sterke verontreinigingen een mild sopje gebruiken en verschillende keren
met een zachte, vochtige doek of spons grondig afnemen, tot alle resten volledig
verwijderd zijn. Verwijder nooit de afdekking van de microgolvengeleider.
2. Let erop dat er geen zeepsop of water door de kleine openingen in de wand
dringt, omdat het apparaat daardoor beschadigd kan raken.
3. Gebruik geen reinigingsspray in de ovenruimte.
Draaiplateau & draimechanisme
Verwijder eerst het draaiplateau en het draaimechanisme uit de ovenruimte. Draaiplateau en
mechanisme met een mild sopje schoonmaken en met een zachte doek afdrogen. Beide delen
kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.
Apparaatdeur
De deur, de deurafdichting en de afsluitvlakken regelmatig met een vochtige doek afnemen
om verontreinigingen te verwijderen. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen aangezien hierdoor krassen op
het oppervlak kunnen ontstaan waardoor de ruit kan breken.
AAaannwwiijjzziinngg::
Gebrui
k geen stoomreiniger.
REINIGING & ONDERHOUD
VERMINDERD VERMOGENSNIVEAU
Magnetron 800 W 20 minuten Magnetron - 560 W
kookmethode standaardtijd verlaagd vermogen
AAaannwwiijjzziinngg::
Als
u de levensmiddelen langer dan de standaardtijd met slechts 800 W
verwarmt, wordt het vermogen van het apparaat automatisch verlaagd om
oververhitting te voorkomen. (Het magnetronvermogen wordt tot 560 W
verlaagd.) Na een pauze van 90 seconden kan weer een vermogen van 800 W
worden ingesteld.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages