Mode d'emploi Mattel B9945 Yu-Gi-Oh Duel Disk

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Mattel B9945 Yu-Gi-Oh Duel Disk! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Mattel B9945 Yu-Gi-Oh Duel Disk : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI • ANLEITUNG
ISTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING • INSTRUCCIONES
INSTRUÇÕES • INSTRUKTIONER • OHJEET • √¢∏°π∂™
B9945-9665-S1 Yugioh Duel Disk Laucher I/S A5 P1 B9945-9665-S1 Yugioh Duel Disk Laucher I/S A5 P2
2
3
1
• TO PLAY • POUR JOUER • SPIELEN • GIOCHIAMO • ZO SPEEL JE • A JUGAR
• PARA BRINCAR • SÅ HÄR ANVÄNDS LEKSAKEN • KÄYTTÖ • °π∞ ¡∞ ¶∞π•∂∆∂
ASSEMBLY • ASSEMBLAGE • ZUSAMMENBAU • MONTAGGIO • IN ELKAAR ZETTEN
MONTAJE • MONTAGEM • MONTERING• KOKOAMISOHJE • ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
8
+
2
¶ÂÚ¿ÛÙ ٷ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· fiˆ˜
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È.
¶ÂÚ¿ÛÙ ٷ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ· ̤۷ ÛÙÔ
ÂÚÈοÚÈÔ.
∆·ÈÚÈ¿ÍÙ ÙÔ ÂÚÈοÚÈÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÂÛÔ¯‹.
π= ı¤ÛË ‰ÔÎÈÌ‹˜, 0= ÎÏÂÈÛÙfi, ππ= ηÓÔÓÈÎfi
·È¯Ó›‰È
µ¿ÏÙ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi Û·˜ ¯¤ÚÈ Ì¤Û· ÛÙÔ
ÂÚÈοÚÈÔ.
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÈοÚÈÔ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. ¢ÈÏÒÛÙÂ Î·È ÛÊ›ÍÙ ٷ
ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·.
3
1
2

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages