Mode d'emploi 3M EM500GPL Mouse - Notice page 8

Téléchargez votre notice Mode d'emploi 3M EM500GPL Mouse - Notice page 8! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi 3M EM500GPL Mouse - Notice page 8 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Informação do Produto
“Este dispositivo cumpre a Secção 15 das Normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas
condições que se seguem: (1) este dispositivo não pode causar uma interferência nociva, e (2) este
dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo uma interferência que possa
provocar um funcionamento indesejado.”
Nota: Este equipamento foi testado e cumpre os limites impostos para um dispositivo digital de Classe A,
deacordocomaSecção15dasNormasdaFCC.Esteslimitesforamconcebidosparaproporcionaruma
protecçãorazoávelcontraainterferêncianocivanumainstalaçãoresidencial.Esteequipamentogera,
utilizaepoderadiarenergiaderadiofrequênciae,senãoforinstaladoeusadoemconformidadecomo
manualdeinstruções,podecausarinterferênciasnocivasnascomunicaçõesderádio.Noentanto,não
hágarantiadequenãopossaocorrerinterferêncianumadeterminadainstalação.Seestedispositivo
causarinterferênciaprejudicialàrecepçãotelevisivaouradiofónica,quepoderáservericadaligando
edesligandoodispositivo,outilizadoréencorajadoarecticá-la(ainterferência)atravésdumadas
seguintes medidas:
• Reorientaraantenaderecepçãooucolocá-lanoutrolugar.
• Aumentaradistânciaentreoequipamentoeoreceptor.
• Ligaroequipamentonumatomadadeumcircuitodiferentedaqueleaoqualoreceptorestáligado.
• Consultarorevendedorouumtécnicoderádio/TVexperienteparapedirauxílio.
Estedispositivoea(s)sua(s)antena(s)temdeestarco-localizadosouoperadosemconjuntocom
qualquer outra antena ou transmissor.
“Não devem ser feitas quaisquer modificações a este dispositivo sem o consentimento por escrito da
empresa 3M. As Modificações Não Autorizadas Podem Anular A Autoridade Concedida Nos Termos Das
Normas De Comunicação Federal que permitem a operação deste dispositivo.”
“Este aparelho digital de Classe B cumpre a norma Canadiana ICES-003.”
EsteprodutoestásujeitoàDirectivaEuropeiaWEEE2002/96/CE.
Produktinformation
“Denna apparat uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användning är avhängig av följande två
villkor: (1) denna apparat får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna apparat måste acceptera alla
mottagna störningar, vilket omfattar störningar som kan leda till oönskad drift.”
OBS:DennautrustninghartestatsochfunnitsuppfyllagränserfördigitalaenheteravklassB,ienlighet
med kraven i del 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa gränser är utformade att ge skäligt skydd mot
skadligastörningarnärutrustningeninstallerasibostäder.Dennautrustningalstrar,använderochkan
utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna,
förorsakastörningariradiokommunikationer.Detnnsdockingengarantiförattdetinteuppstår
störningarförenvissinstallation.Omutrustningenskulleorsakastörningavradio-ellerTV-mottagning,
bekräftatgenomattprojektornstängsavochsättspå,uppmanasanvändarenattförsökakorrigera
störningengenomattutföraenellereraavföljandeåtgärder:
• Riktaomelleromplaceramottagarantennen.
• Ökaavståndetmellanutrustningenochmottagaren.
• Anslututrustningentilletteluttagienannankretsändensommottagarenäranslutentill.
• Rådfrågaochbeåterförsäljarenellerenerfarenradio-ochTV-teknikeromhjälp.
Dennaapparatochdesstillhörandeantenn(er)fårintehaplaceratspåsammaplatssomelleranvändasi
samband med någon annan antenn eller sändare.
“Denna apparat får inte modifieras utan ett skriftligt godkännande från 3M Company. Icke auktoriserade
ändringar kan ogiltigförklara det godkännande som avgetts i enlighet med Federal Communication Rules
(de federala reglerna för kommunikation) som tillåter användning av denna apparat.”
“Denna digitala apparat av klass B uppfyller kraven i den kanadensiska
standarden ICES-003.”
Dennaproduktlyderunderdeteuropeiskadirektivet(WEEE)2002/96/EG.
EM500GPL_GPS Ergo Mouse Manual 5-1411-3_5_25.indd 14-15 5/27/10 3:25:08 PM

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages