Mode d'emploi Beurer GS 200 Pese-Personne - Notice page 6

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Beurer GS 200 Pese-Personne - Notice page 6! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Beurer GS 200 Pese-Personne - Notice page 6 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
10
11
Весы следует предохранять от ударов, влаж-
ности, пыли, химикатов, сильных колебаний
температуры, электромагнитных полей и не
устанавливать их вблизи источников тепла.
Никогда не вставайте на один край весов:
Опасность опрокидывания!
Не давайте упаковочный материал детям!
Не предназначены для коммерческого
использования.
Если у Вас имеются вопросы об использо-
вании нашего прибора, обращайтесь, пожа-
луйста, к Вашему продавцу или в сервисную
службу.
Перед заявлением претензий проверьте и при
необходимости замените батарейки.
Ремонт должен производиться только сервис-
ной службой или авторизованными торговыми
представителями.
Использованные, полностью разряженные
батарейки и аккумуляторы должны утилизи-
роваться помещением в специально обозна-
ченные контейнеры, пункты сбора специаль-
ных отходов или через торговцев электрото-
варами.
Bы oбязаны по закoну утилизирoвать бата-
рейки.
Информация: Эти обозначения
ставятся на батарейках, содер-
жащих вредные материалы:
Pb = в батарейке содержится
свинец, Cd = в батарейке содер-
жится кадмий, Hg = в батарейке
содержится ртуть.
При утилизации материалов соблю-
дайте действующие местные пра-
вила. Утилизируйте прибор согласно
требованиям Положения об утилизации
электрического и электронного оборудова-
ния 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). По всем вопросам по
утилизации обращайтесь в соответствующую
коммунальную службу.
Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты
материалов и изготовления на срок 36 месяцев с
момента продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным
использованием
- на быстроизнашивающиеся части ( батарейки )
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент
покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер : OOO Бойрер
109451 г. Москва, ул.
Перерва , 62,корп.2 , офис 3
Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.
Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90
bts-service@ctdz.ru
Дата продажи
Подпись продавца
Штамп магазина
Подпись покупателя
Q
Wskazówki ogólne
Maksymalne obciążenie wynosi 150 kg (330lb /
24 st), Dokładność 100g (0,2lb / 1 lb).
Czyszczenie: Wagę można czyścić zwilżoną
ściereczką, na którą w razie potrzeby można
nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie
wolno zanurzać wagi w wodzie.
Wagę należy chronić przed wstrząsami, wilgocią,
kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniami tempe-
ratury oraz polami elektromagnetycznymi. Urzą-
dzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko
źródeł ciepła.
Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi
wagi — waga może się przechylić!
Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyj-
nego.
W przypadku dalszych pytań dotyczących stoso-
wania naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się
do sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
Przed złożeniem reklamacji należy zawsze spraw-
dzić baterie i w razie potrzeby je wymienić
.
Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez
serwis producenta lub autoryzowanego dystry-
butora.
Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumu-
latory muszą być wyrzucane do specjalnie ozna-
kowanych pojemników, oddawane do punktów
przyjmowania odpadów specjalnych lub sprze-
dawcom sprzętu elektrycznego.
Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia
baterii.
Wskazówka: Symbole te znajdują
się na bateriach zawierających
substancje szkodliwe: Pb = bateria
zawiera ołów, Cd = bateria zawiera
kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.
Przestrzegaj miejscowych przepisów dot.
utylizacji odpadów. Urządzenie utylizować
zgodnie z zaleceniem dot. urządzeń elek-
troniki użytkowej 2002/96/EC – WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań
lub wątpliwości należy się zwrócić do właściwego
działu komunalnego, zajmującego się utylizacją.
z
Obecné pokyny
• Zatížitelnostjemax.150kg(330lb/24st),
Dělení 100g (0,2lb / 1 lb).
Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného
hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé
množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte
váhy do vody. Nikdy je také neoplachujte pod
tekoucí vodou.
Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem,
chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektro-
magnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.
Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy:
nebezpečí převrhnutí!
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
Není určeno pro komerční použití.
Pokud budete mít další dotazy k používání našich
přístrojů, obráťte sa prosím na Vašeho prodejce
nebo na zákaznický servis.
ed každou reklamací nejdříve zkontrolujte bate-
rie a případně je vyměňte.
Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy
nebo autorizovaní obchodníci.
Použité a úplně vybité baterie a akumulátory
musí být odklizeny do specielně označených
sběrných nádob, do sběren nebezpečného
odpadu nebo do specializovaných elektro prode-
jen.
Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
Upozornění: Na bateriích s obsahem
škodlivin se nacházejí následující
symboly: Pb = baterie obsahuje
olovo, Cd = baterie obsahuje kad-
mium, Hg = baterie obsahuje rtuť.
Při likvidaci materiálů dodržujte
místní předpisy. Likvidaci přístroje
provádějte v souladu s nařízením o elektric-
kých a elektronických starých přístrojích
2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment). V případě dotazů se obraťte na
příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci lik-
vidace odpadů.
n
Splošni napotki
• Maksimalnaobremenitevznaša150kg(330lb/
24 st), Razdelitev 100g (0,2lb / 1 lb).
Čiščenje: Tehtnico lahko očistite z vlažno krpo,
po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za
posodo. Nikoli ne potapljajte tehtnice v vodo.
Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
Zaščitite tehtnico pred udarci, vlago, prahom,
kemikalijami, velikimi temperaturnimi nihanji,
elektromagnetnimi polji in v bližini se nahajajočih
virov toplote.
Nikdar ne stopite enostransko na zunanji rob teh-
tnice: lahko se prekucnete!
Ne dovolite stika otrok s pakirnim materialom!
Ni za gospodarske namene.
Če imate kakšna vprašanja glede uporabe naše
naprave, se prosimo obrnite na našega zasto-
pnika ali na servisno službo družbe.
Pred vsako reklamacijo najprej preverite baterij-
ske vložke, in jih po potrebi zamenjajte.
Popravila se smejo opravljati le v servisni službi
ali pri pooblaščenih trgovcih.
Uporabljene, izpraznjene baterije ali akumula-
torje je potrebno odstraniti v specialne označene
zbirne smetnjake, na posebnih zbirnih mestih ali
preko elektro- zastopnika.
Zakonsko ste obvezujoči pravilno odstraniti bate-
rije.
Napotek: Ta znak se nahaja na
baterijah, ki vsebujejo škodljive
snovi:
Pb = baterija vsebuje svinec
,
Cd = baterija vsebuje kadmij,
Hg = baterija vsebuje živo srebro.
Upoštevajte nacionalne predpise
za odstranjevanje materialov. Aparat
odstranite v skladu z Uredbo o električ-
nih in elektronskih odpadnih napravah
2002/96/ES-WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment). Če imate vprašanja, se obrnite
na komunalni organ, ki je pristojen za odstranje-
vanje odpadkov.
H
Általános utasítások
• Terhelhetőségmax.150kg(330lb/24st),
Dokładność 100g (0,2lb / 1 lb).
Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített ken-
dővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén
némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sose
merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!
Óvja a mérleget az ütődésektől, a nedvességtől,
a portól, a vegyszerektől, az erős hőmérséklet-
ingadozástól, az elektromágneses mezőktől és a
túl közeli hőforrásoktól.
Soha ne álljon a mérleg egyik külső peremére:
borulásveszély!
A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol!
Nem üzleti célú alkalmazásra készült.
Amennyiben készülékeink használatával kapcso-
latban kérdései merülnének fel, kérjük, forduljon
kereskedőjéhez vagy a ügyfélszolgálati irodájához.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages