Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 11

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 11! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 11 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
Polski
MONTA
1.
Zamocuj si ownik (A) do stela a -
podstawy (B) za pomoc plastikowej
uszczelki (C) i spr ystej zawleczki
blokuj cej (D).
UWAGA:
Zawleczka
spr ysta
musi
by
odpowiednio
wci ni ta, a do
oporu.
Raz
za
o ona, nie
powinna
by
ruszana.
Zawleczka
mo
e by uyta
tylko
raz.
Uchwy górn cz od strony
zewn trznej i podnie do góry.
2.
Teraz przechyl ca o tak, aby przód
urz dzenia znalaz si na pod odze.
Przymocuj kó ka (A) do dolnej cz ci
stela a - podstawy (B).
Teraz za ó górn cz (C) na stela
podstaw .
Zdejmij foli ochronn z p yty akrylowej.
Sprawd , czy napi cie zasilania sieci
do twojego urz dzenia odpowiada
napi ciu na tabliczce znamionowej.
Je li tak, w ó wtyczk kabla
zasilaj cego do gniazdka wtyczkowego
z bolcem.
Twoje urz
dzenie jest teraz gotowe do
u ytku.
USTAWIENIE
Przyci gnij urz dzenie (A) (w pozycji
pionowej) do podstawy ó ka lub
umie je z przodu fotela. Uwa aj, aby
urz dzenie by o umieszczone zawsze
na p askiej powierzchni.
UWAGA:
Otwory w podstawie z
kami
(B) (zwieraj
cej d awiki lamp) nie mog
zosta zasoni te.
Chwy górn cz za drug stron i
przyci gnij do siebie.
OBS UGA
Mo esz nastawi
zegar/minutnik na
dan
ilo
minut
przez
obrócenie
pokr t a
zgodnie z
kierunkiem
wskazówek zegara.
Po
up
yni ciu
nastawionego
czasu
zegar
wy
czy
lampy
automatycznie.
Je li
zechcesz
wy czy je wcze niej,
musisz
obróci
pokrt o w
kierunku
przeciwnym do

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages