Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 12

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 12! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alisun Salsa 12 Solarium - Notice page 12 : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
ruchu
wskazówek zegara do
pozycji
zerowej.
P YTA AKRYLOWA
P yta
akrylowa
mo e by
zdejmowana
tylko
wtedy,
kiedy
urz
dzenie ma temperatur
pokojow .
1.
Aby zdj pyt akrylow naley:
Od czy wtyczk od napi cia
zasilania.
Odkr ci 4 ruby (A) w ko cu cz ci
(B).
Wysun koniec z czaszy. Te same
czynno ci powtórzy w ko cu z drugiej
strony.
Teraz obróci górn cz tak, aby
lampy by y zwrócone ku górze.
2.
Ostro nie wyci gnij jedn kraw d pyty
akrylowej (A) przez wysuni cie jej z
plastikowego profilu (B).
Teraz poci gnij p yt do siebie tak, aby
wysun a si z plastikowego profilu po
drugiej stronie.
3.
Aby za o y z powrotem p yt akrylow
nale y:
Wsun pyt w rowek w plastikowym
profilu z jednej strony.
Nacisn rodek p yty i wsun jej
woln kraw d w rowek w plastikowym
profilu z drugiej strony.
Nast pnie obróci górn cz z
powrotem tak, aby lampy by y
skierowane do do
u.
Teraz zamocowa oba ko ce przy
u yciu 4 rub.
CZ CI ZAMIENNE
U ywaj
tylko
oryginalnych
cz ci
zamiennych
produkcji
firmy ALISUN:
Cz
Numer
katalogowy
Brilliant
Sun plus XT 100W
350377
GoldSun
DuoTan®
Professional 100W
350366
Reflektor Salsa
10/12
332220
Zegar/minutnik
355005
Cz
ci uk adów
zasilania
tego
urz dzenia
mog by
wymieniane
tylko
przez
przedstawicieli
autoryzowanego
serwisu
firmowego

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages