Mode d'emploi Alecto FR-25 Walkie-talkie

Téléchargez votre notice Mode d'emploi Alecto FR-25 Walkie-talkie! Téléchargement gratuit sans inscription des documents PDF pour mieux utiliser votre Mode d'emploi Alecto FR-25 Walkie-talkie : mode d'emploi, notice d'utilisation, manuel d'instruction.
GEBRUIKSAANWIJZING
INTRODUKTIE
De Alecto
FR-25
is een PMR-446 Portofoon. Met
deze portofoon is het mogelijk om gratis onder-
ling te communiceren alswel te communiceren
met andere (Alecto) portofoons zolang deze
voldoen aan de PMR-446 standaard. De Alecto
FR-25
voldoet aan de essentiële voorwaarden en
voorzieningen zoals omschreven in de Europese
richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit
is beschikbaar op de website www.alecto.info
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Werkfrequentie: 446.00625MHz tot
446.09375MHz
Zendvermogen: 0.5Watt
Kanaalscheiding: 12.5KHz
Voeding portofoon:
3.6V (3x AAA batterij)
Bereik: tot 5Km
Gebruiksduur: zenden: tot
3 uur
standby: tot
6 dagen
Gewicht portofoon: 104gr. (incl. batterijen)
Afmetingen: 95(130) x 5
0 x 30mm
Voldoet aan: EN 300 296-2 V1.1.1
EN 301 489-5 V1.3.1
EN 60065:2002
VOEDING
De FR-25 wordt gevoed door middel van 3 AAA
oplaadbare penlite batterijen.
1. Verwijder eerst de riemclip door het borglipje
naar achteren te drukken en de riemclip naar
boven uit de portofoon te drukken.
2. Open nu het batterijcompartiment door de
batterijdeksel naar onderen weg te schuiven.
3. Plaats de batterijen op de aangegeven wijze.
Let hierbij op de polariteit (+ en -).
4. Sluit het batterijcompartiment en plaats de
riemclip terug op de portofoon.
LADEN:
Laad de batterijen door de PMR in het laadsta-
tion te zetten. Laad de batterijen voor de eerste
keer minimaal 12 uur. Tijdens het laden zal het
ladelampje rood oplichten. Na een ± 15 uur
laadtijd schakelt de lader over op druppel laden
en licht het ladelampje groen op. Bij opnieuw
plaatsen start dit proces opnieuw.
De PMR kan nu worden gebruikt.
DISPLAYFUNCTIES
: geeft het ingestelde
kanaal weer
SCAN: licht op als de scan-
functie is ingeschakeld
: Symbool voor respectievelijk
ontvangen, standby en zenden.
: licht op als de batterijen vol zijn, dit
ikoon dooft bij bijna lege batterijen
: geeft het volumeniveau aan
VOX: licht op als de babyfoon functie is
ingeschakelt. Wanneer er geluid wordt
gedetecteerd zal de betreffende PMR
automatisch gaan zenden.
GEBRUIKEN
Display verlichting:
tijdens het bedienden van de functietoetsen
wordt het display verlicht.
Zenden:
druk op de PTT (*) toets om te zenden
Ontvangen:
laat de PTT toets los om te ontvangen
In/uitschakelen:
druk gedurende 2 seconden op toets
om
de
FR-25 in of uit te schakelen. Tijdens het
indrukken gaat de display verlichting branden
Volumeregeling:
gebruik de toetsen
of om het volume
te regelen
Oproepen:
druk op toets CALL om een oproeptoon
uit te zenden
*: PTT = Push To Talk = indrukken om te spreken
EXTRA FUNCTIES
WIJZIGEN ZEND/ONTVANG KANAAL:
1. druk 1x op toets MENU, de kanaalaanduiding
gaat knipperen
2. druk op toets
of om het gewenste
kanaal te selecteren
3. druk op toets PTT ter bevestiging
KANAAL BELUISTEREN: (monitoring)
Bij deze functie schakelt u de ruisonderdrukking
uit waardoor ook zwakke zenders op dat kanaal
beluisterd kunnen worden.
1. druk de toetsen MENU en
tegelijk in, de
ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld en u
kunt het kanaal beluisteren
2. op toets MENU drukken om deze functie uit
te schakelen
KANAALSCAN:
Met de scanfunctie worden achtereenvolgens
alle kanalen afgeluisterd.
1. druk de toetsen MENU en
tegelijk in, het
scannen wordt gestart
- druk op toets
of om het scannen te
continueren indien op een kanaal alleen
ruis ontvangen wordt
- druk op toets PTT om het scannen te
beëindigen
BABYFOON FUNCTIE (VOX):
De PMR gaat automatisch zenden op het
moment dat het omgevingsgeluid boven een
bepaald niveau komt.
1. druk 5 x toets MENU.
2. Met toets
wordt de vox functie aangezet.
3. Met toets
wordt de vox functie uitgezet
4. druk op toets PTT om het VOX-menu te ver
laten
OPROEPEN:
Met de functie CALL wordt bij de andere PMR
een oproeptoon gegenereerd. Er kan gekozen
wordten uit 5 verschillende tonen of uit. In stand
uit wordt er wel een toon verzonden maar is zelf
niet hoorbaar:
1. druk 2x op toets MENU, in het display
licht op
met het toonnummer of
2. druk op of om te wisselen tussen
de verschillende tonen of uit.
3. druk op toets PTT ter bevestiging
TOETSTOON:
Als er op een toets wordt gedrukt is het mogelijk
om een toon te genereren als bevesting dat de
toets is ingedrukt. Deze toon is ook uit te zetten.
1. druk 3 x op toets MENU, in het display ver
schijnt
of
2. druk op of om de toetstoon aan of uit
te zetten
3. druk op toets PTT ter bevestiging
ROGERBEEP:
Als de PTT toets wordt los gelaten is het moge-
lijk om een toon te laten horen ter bevestiging
dat het zenden stopt. Deze toon is aan of uit te
zetten.
1. druk 4 x op toets MENU, in het display ver
schijnt
of
2. druk op of om de rogerbeep aan of uit
te zetten
3. druk op toets PTT ter bevestiging
TOETSENBORD BLOKKERING:
Het is mogelijk om de toetsen tijdens stanby te
blokkeren. De toetsen MENU,
en worden
geblokkeerd.
1. druk minimaal 5 seconden op toets MENU.
De toetsen zijn nu geblokkeerd.
2. druk minimaal 5 secondeon op toets MENU
om de blokkering te verwijderen.
GEBRUIKERSTIPS
ALGEMEEN:
De
FR-25
is een zend/ontvanger die werkt met radio-
golven in de 446 MHz band. De signaaloverdracht
kan gestoord worden door externe invloeden zoals
bijvoorbeeld van andere portofoons, zenders, draad-
loze telefoons, e.d. Wordt uw portofoon gestoord
of veroorzaakt uw portofoon storing, dan biedt het
omschakelen van het kanaal vaak een oplossing.
Het gebruik van deze portofoon is toegestaan in
alle landen van de EU. Als u de FR-25 wilt mee-
nemen naar landen buiten de EU, informeer dan
eerst naar de plaatselijke beperkingen van het
gebruik van PMR446 apparatuur aldaar.
Let op dat het signaal van de FR-25 ook door
andere portofoons of ontvangers dan de uwe
gehoord kan worden.
Het is niet toegestaan op wat voor wijze dan ook
wijzigingen aan de elektronica of aan de
antenne van de FR-25 aan te brengen. Service
mag alleen geschieden door daardoor vakbe-
kwame monteurs. Tijdens een onweersbui de
FR-25 nooit buiten gebruiken.
ONDERHOUD:
- Reinig de FR-25 alleen met een vochtige doek.
- Plaats de portofoon nooit in direct onlicht en
niet in een vochtige omgeving.
- Vermijd het indringen van water en/of zand in
de FR-25.
- Indien een storing optreedt, controleer dan
eerst de werking van de FR-25
op een
andere locatie.
RADIOVERBINDING:
Het bereik van de FR-25 is tot 5Km. Dit bereik is
afhankelijk van lokale omstandigheden zoals
hoge gebouwen, hoogspannings- en boven-
leidingen. Een optimaal bereik wordt gehaald
indien de portofoon een vrij zicht heeft naar de
ontvanger.
MILIEU:
Wordt de portofoon afgedankt,
lever deze
dan in bij uw leverancier. zij zorgen voor
een milieuvriendelijke verwerking.
GARANTIEBEWIJS
Op de Alecto FR-25 heeft u een garantie van 24
MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedu-
rende die periode de kosteloze herstelling van defecten
ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en
ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluit-
sel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of
de serviceafdeling van Alecto (telefoon: 073 6411 355).
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende
en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet
originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij
defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blik-
seminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen
en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van
het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het
apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de
aankoopbon. Batterijen en de antenne vallen niet onder
de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name
voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
FR-25
ver2.0
Service
Help
+31 (0) 73 6411 355

LAISSER UN COMMENTAIRE

Partages